Show simple item record

dc.contributor.advisorTorgersen, Tone Magna
dc.contributor.authorGran, Karine
dc.contributor.authorStølen, Marthe Gjerde
dc.contributor.authorKåseth, Thea
dc.date.accessioned2020-06-18T16:01:15Z
dc.date.available2020-06-18T16:01:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658713
dc.description.abstractInnledning Tidligere forskning fra andre land omhandler effekten av ergoterapiintervensjoner, samt barrierer knyttet til meningsfulle aktiviteter for mennesker med psykisk uhelse. Denne studien tar for seg hvordan norske ergoterapeuter i psykisk helsevern jobber for å fremme deltakelse i meningsfulle aktiviteter. Metode Studien har en kvalitativ tilnærming ved bruk av en-til-en-intervju, og informantene er fire ergoterapeuter fra ulike steder i Norge. Resultat Informantene benytter ulike metoder for å kartlegge pasientenes funksjon, motivasjon og deltakelse. Målet med kartleggingene er å gi et bilde på symptomtrykk, samt bevisstgjøre og motivere. Intervensjonene består av samtaler, samt individuelle- og gruppeaktiviteter som tilrettelegges for hver enkelt pasient, hvor målet er hverdagsmestring. Opplevelsen av tilhørighet, både i grupper og ute i samfunnet fremkommer som viktig, samt sosialt nettverk. Informantene jobber også mye med behandlingsallianse. Konklusjon Studien viser at informantene benytter motivasjonsarbeid, samt individuelle- og gruppeaktiviteter for å fremme deltakelse i meningsfulle aktiviteter. Hverdagsmestring, opplevelsen av tilhørighet til samfunnet, samt relasjoner er viktige faktorer i dette arbeidet.
dc.description.abstractIntroduction Previous research from other countries deals with the effects of occupational therapy interventions, as well as barriers to meaningful occupations for people with mental illness. This study examines how Norwegian occupational therapists in mental health care, work to promote participation in meaningful occupations. Method The study employs a qualitative approach using one-to-one interviews, and the informants are four occupational therapists from different locations in Norway. Results The informants use different methods to map the patients' function, motivation and participation. The purpose of the surveys is to provide a picture of symptom pressure, as well as to raise awareness and motivate. The interventions consist of conversations, as well as individual and group activities facilitated for each patient, where the goal is everyday coping. The experience of belonging, both in groups and in the community, appears to be important, along with social networking. The informants also work extensively with the treatment alliance. Conclusion The study shows that the informants use motivational work, as well as individual and group activities to promote participation in meaningful occupations. Everyday coping, the experience of belonging to society, as well as relationships are important factors in this work.
dc.publisherNTNU
dc.titleDeltakelse i meningsfulle aktiviteter: Norske ergoterapeuters arbeid med meningsfulle aktiviteter innen psykisk helsevern
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record