Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStigen, Linda
dc.contributor.authorNilsen, Martine Havikhagen
dc.contributor.authorSimensen, Sunniva
dc.date.accessioned2020-06-18T16:01:13Z
dc.date.available2020-06-18T16:01:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658712
dc.description.abstractIntroduksjon: På bakgrunn av tidligere forskning har deltakelse i meningsfulle aktiviteter mange positive helseeffekter for barn med cerebral parese (CP), men likevel deltar barn med CP i mindre grad i meningsfulle aktiviteter enn jevnaldrende. Formålet med studien er å undersøke hvordan ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten jobber for å fremme aktivitet og deltakelse i meningsfulle aktiviteter for barn med CP. Studiet ser derfor på hvordan ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten jobber med meningsfulle aktiviteter for barn med CP. Metode: Det har blitt benyttet en kvalitativ tilnærming for å undersøke forskningsspørsmålet, bestående av fire individuelle intervjuer med barneergoterapeuter i kommunehelsetjenesten. Resultat: Det har kommet fram tre hovedtemaer bestående av betydningen av aktivitet og deltakelse, kartlegging og tiltak som igangsettes av ergoterapeuter. Resultatene som framkom, var at ergoterapeutene ofte gjennomfører en kartlegging og igangsetter tiltak på bakgrunn av dette. De vanligste tiltakene som igangsettes er hjelpemidler, veiledning av personalet og pårørende, ADL-trening, trening av kroppsfunksjoner, posisjonering og endre forutsetningen for en aktivitet. Konklusjon: Ut ifra tidligere forskning og funnene i denne studien har ergoterapi stor betydning for brukergruppens aktivitet og deltakelse. Ergoterapeuters aktivitetsperspektiv og helhetsblikk kan muliggjøre barnets deltakelse i meningsfulle aktiviteter.
dc.description.abstractIntroduction: Based on previous research, participation in meaningful activities has many positive health effects for children with cerebral palsy (CP), however children with CP participate less in meaningful activities than other children at the same age. The purpose of the study is to examine how occupational therapists in the municipal healthcare service, work to promote participation in meaningful activites for children with CP. Therefore, the study covers how occupational therapists in the municipal healthcare service work with meaningful activities for children with CP. Method: A qualitative approach was used to investigate the research question, consisting of four individual interviews with occupational therapists working with children in the municipal healthcare service. Results: Three main themes emerged consisting of the importance of activity and participation, mapping and measuring initiated by the occupational therapists. Based on the mapping and measuring, the occupational therapists implement measures such as guidance of staff and relatives, assistive device, ADL-training, exercise of bodily functions, positioning and changing the activities. Conclusion: Based on previous research and the findings of this study, occupational therapy has great significance for the participation in activities for the group of children with CP. Occupational therapists ability to see the whole picture and their perspective on activity can enable the childs participation in meaningful activities.
dc.publisherNTNU
dc.title"Ofte er målet å tilrettelegge sånn at de kan være sammen med jevnaldrende i aktiviteter de gjør" : Ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten sitt arbeid med meningsfulle aktiviteter for barn med cerebral parese.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel