Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkelsen, Øyvind
dc.contributor.authorTorseth, Aase Mari
dc.date.accessioned2020-06-18T16:00:58Z
dc.date.available2020-06-18T16:00:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658704
dc.description.abstractFarmasøytiske produkter og personlig pleieprodukter (PPCPs) er blitt brukt i generasjoner for å kurere, forhindre og kontrollere forhold så vel som for å forbedre livet generelt. Med den økende befolkningen og globaliseringen øker også behovet for denne typen produkter raskt. Selv om disse produktene kan være nyttige for å opprettholde den livstilen vi har i dag, utgjør den også som en potensiell risiko for miljøet. På grunn av at de fleste PPCP-er har liten flyktighet og for det meste kastes gjennom avløpssystemer, er det de lokale vannmiljøene som er den vanligste mottakeren; som fører til at dette er det stedet som er mest berørt av disse miljøgiftene. Dette kan påvirke mindre dyr og organismer i subterapeutiske konsentrasjoner, som i noen tilfeller kan forårsake drastiske endringer i arter som lever i eller på andre måter i kontakt med disse forurensede miljøene. Den arktiske regionen skiller seg fra andre steder på grunn av de tøffe klimatiske forholdene, men også på grunn av at den i stor grad består av mindre bosetninger. Avløpsvannbehandling i disse bosetningene prioriteres ofte ikke på grunn av praktiske og økonomiske utfordringer. Hardt klima og periodevis ekstremvær gjør installasjon av moderne renseanlegg både kostbart og utfordrende. Både transport og installasjon av denne typen konstruksjoner. I tillegg til at PPCP ikke elimineres helt i de suboptimale renseanleggene, nedbrytes PPCP i betydelig lavere tempo i Arktis. Dette skyldes blant annet lavere temperaturer og fraværende sollys større deler av året. Dette gjør det mulig for forurensningene å samle seg på en annen i Arktis sammenlignet med regioner med lavere breddegrad.
dc.description.abstractPharmaceuticals and personal care products (PPCPs) have been used for generations to cure, prevent and control conditions as well as for life improvement in general. With the increasing population and globalization both the need and overall want for these kind of products are increasing rapidly. While these products might be useful for maintaining the way of life we live today it also poses as a potential risk to the environment. Due to most PPCPs having a low volatility and are mostly disposed of through sewage systems it is the local aquatic environments that are the most common recipient; leading to this being the place most affected by these pollutants. This can affect smaller animals and organisms at sub-therapeutic concentrations, which in some cases can cause drastic changes in species that lives in or are in other ways in contact with these polluted environments. The Arctic region differ from other places because of the its harsh climatic conditions, but also due to it largely consisting of smaller settlements. Waste water treatment in these settlement are often not prioritized because of practical and economical issues. Harsh climate and periodically extreme weather makes installing modern waste water treatment plants both expensive and challenging; both transport and installation of these kind of constructions. In addition to PPCPs not being entirely eliminated in the suboptimal waste water treatment plants, PPCPs degrade at a significantly slower pace in the Arctic region. This is, among other factors, due to lower temperatures and the absent of sunlight larger part of the year. This allows for the pollutants to accumulate in a different in the Arctic compared to lower latitude regions.
dc.publisherNTNU
dc.titlePPCPs in the Arctic and Their Effect on the Environment
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record