Show simple item record

dc.contributor.advisorKennair, Leif Edward Ottesen
dc.contributor.advisorBendixen, Mons
dc.contributor.authorLien, Roger
dc.date.accessioned2020-06-05T06:12:36Z
dc.date.available2020-06-05T06:12:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-326-4699-9
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656871
dc.description.abstractSammendrag: Fra meningsdanning til psykologisk vekst og militær identitet En rekke undersøkelser har vist at tjeneste i krigsområder kan føre til redusert psykisk helse blant veteraner. I de seneste årene har flere undersøkelser også vist at slik tjeneste kan ha positiv innvirkning på veteraners psykiske helse. Denne avhandlingen tok utgangspunkt i en hypotese om at meningsdanning kan forklare slike positive effekter. Først ble det undersøkt hva som skaper mening i tjenesten for deretter å se om dette kan forklare ulike positive effekter slik som psykologisk vekst og økt militær profesjonsidentitet. Resultatene i denne avhandlingen viser at norske veteraner hovedsakelig finner mening i opplevelser som bekrefter egne individuelle ferdigheter som soldater, samholdet i gruppen og i det å se betydning av den innsatsen de gjør. I hvilken grad soldater finner slik mening i tjenesten synes spesielt å forklare en økt opplevelse av personlig styrke til å møte livets utfordringer og et mer positivt syn på livet etter hjemkomst. I tillegg viser resultatene at spesifikke opplevelser av trussel og fare er meningsfulle, og at dette kan forklare en økt identitet som profesjonell soldat. Det finnes i dag begrenset forskning som ser på en sammenheng mellom hva soldater finner meningsfullt ved å tjenestegjøre i krigsområder og ulike positive effekter. Denne avhandlingen bidrar nettopp til økt forståelse for hva det er ved en slik tjeneste som skaper vekst etter hjemkomst. Den kan også bidra til å forstå hvilken kompetanse veteraner innehar og hvordan den kan nyttiggjøres til fordel for dem selv og den militære organisasjonen. I tillegg kan avhandlingen forhåpentligvis bidra til å balansere et bilde av veteranen som noe mer enn en person med problemer. I den første studien i denne avhandlingen ble det benyttet dybdeintervju av tretten norske soldater som primært hadde erfaring fra operasjoner i Afghanistan. Disse intervjuene ble brukt som grunnlag for å utvikle et spørreskjema som måler i hvilken grad soldater finner mening i tjenesten. I den andre studien ble dette, og andre etablerte spørreskjema, besvart av 184 veteraner i Luftforsvaret. Disse veteranene hadde erfaring fra en rekke norske militære bidrag i konfliktområder de siste tiår. Den tredje studien benyttet også datainnsamling med bruk av spørreskjema, der en bestemt kohort av 199 norske soldater ble målt før, under og etter deres tjeneste i Afghanistan.en_US
dc.description.abstractSummary: From Meaning of Service to Psychological Growth and Confirmation of Identity A range of studies document how such stressful experience in military operations in war zones leads to reduced mental health after redeployment. Recently, several studies have shown positive effects from such service. This thesis’s hypothesis was that meaning making processes might explain prevalence of such positive effects. First, it explored what aspects of the service veterans found meaningful and then examined any associations with positive effects such as psychological growth and increase in military professional identity. The results in this thesis show that Norwegian veterans mainly find meaning in experiences that confirm their abilities as soldiers, the cohesion of their peers, and in recognising the significance of their effort. The degree to which they find meaning seems particularly explanatory concerning the increase in personal strength to face life challenges, and the increase in appreciation of life after redeployment. In addition, the results show that specific experiences of threat are meaningful, something that is associated with an increase in their identity as professional soldiers. Few studies have investigated what aspects of the service in war soldiers find meaningful in order to explain any positive effects. This thesis contributes with knowledge on what aspects of service that might lead to growth after redeployment. Thus, it might also contribute to increased understanding of what competence the veterans possess and how this might be put to better use for themselves and the military organisation. In addition, this thesis hopefully provides a contrast to the image of the veteran as merely a person in distress. The first study in this thesis used in-depth interviews of thirteen Norwegian soldiers who primarily had experience from operations in Afghanistan. These interviews served as a foundation for developing a questionnaire that measures to what degree soldiers find meaning during their service. In the second study, 184 Air Force veterans completed this and some other established questionnaires. These veterans had experience from a range of different Norwegian military engagements in conflict areas over the last decades. The third study also collected data with a similar methodology, where a particular cohort of 199 Norwegian soldiers reported their answers before, during, and after their service in Afghanistan.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2020:175
dc.relation.haspartPaper 1: Lien, Roger; Firing, Kristian; Bendixen, Mons; Kennair, Leif Edward Ottesen. Meaning and Inconsistencies of Meaning – Exploring The Perspectives of Norwegian Veterans in Afghanistan. Journal of Military Studies 2016 https://doi.org/10.1515/jms-2016-0004 This work is licensed under (CC BY-NC-ND 3.0)en_US
dc.relation.haspartPaper 2: Lien, R., Bendixen, M., and Kennair, L. E. O. (2019). Developing the New Meaning of Service Questionnaire and Assessing its Association with Psychological Growth among Veteransen_US
dc.relation.haspartPaper 3: Lien, R., Bøe, H. J., and Johansen, R. B. (2019). Confirmation of Military Identity after Exposure to Stress - the Influence of Status Dimensions.en_US
dc.titleFrom Meaning of Service to Psychological Growth and Confirmation of Identity – a Mixed method Researchen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record