Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchröder, Agneta
dc.contributor.authorGråv, Hanne Therese Skogli
dc.date.accessioned2020-06-04T16:05:56Z
dc.date.available2020-06-04T16:05:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656840
dc.description.abstractIntroduksjon: Norge er det landet i Skandinavia med høyest antall sykehjemsplasser. Moderne behandlingsmuligheter og medisinsk teknologi gir sykepleierne et etisk dilemma når det stilles spørsmålstegn ved om livsforlengende behandling er til pasientens beste, eller ikke. Kjernen i sykepleie er å gi omsorg, hvor målet er å opprettholde og beskytte pasientens verdighet. Hensikt: Hensikten med studien er å beskrive sykepleiernes opplevelse av behandlingsintensitet, hos eldre i livets sluttfase, på sykehjem. Samt beskrive sykepleiernes opplevelse av gode beslutningsprosesser ved livets slutt. Metode: Det er en kvalitativ studie med et deskriptivt design. Studien henvender seg til sykepleiere, som har klinisk erfaring med den eldre pasienten i livets sluttfase, på sykehjem. Det ble rekruttert totalt elleve deltagere fra to ulike kommuner. To fokusgruppeintervju ble gjennomført. I datanalysen ble det benyttet kvalitativ innholdsanalyse. Resultat: Sykepleiernes opplevelser beskrives gjennom fire hovedkategorier: Forhindre livskvalitet og Holdes i live for enhver pris, samt Trekke i samme retning og Være profesjonell. Det beskrives at uhensiktsmessig behandling forekommer, og at valg av behandling kan ha sammenheng med holdning og erfaring. Døden skal ikke snakkes om, og den eldre pasienten holdes i live, selv om vedkommende er mett av dage. Et godt samarbeid, god kommunikasjon, rett kompetanse og det å ta ansvar er nødvendig for god beslutningstaking. Konklusjon:Resultatene avdekker at det er utfordringer i forhold til både behandlingsintensitet og gode beslutningsprosesser. Det er et forbedringspotensial i hvordan møte den eldre pasienten med verdighet.
dc.description.abstractIntroduction: Norway is the country in Scandinavia with the highest number of nursing homes. Modern treatment options and medical technology present the nurses with an ethical dilemma when questioning whether or not life-prolonging treatment is in the best interests of the patient. The core of nursing is to provide care, where the goal is to maintain and protect the patient`s dignity. Aim: The purpose of the study is to describe the nurse`s experience of the treatment intensity, in the elderly at the end of life, in nursing homes. As well as describe the nurse`s experience of decision-making at the end of life. Method: It is a qualitative study with a descriptive design. The study is aimed at nurses, who have clinical experience with the elderly patient at the end of life, in nursing homes. A total of eleven participants from two different municipalities were recruited. Two focus group interviews were conducted. Qualitative content analysis was used in the data analysis. Results: The nurse`s experiences are described through four main categories: Prevent Quality of life and Keeping alive at all costs, as well as Pulling in the same direction and Being professional. It is described that inappropriate treatment occurs and that the choice of treatment may have connection with attitude and experience. Death should not be talked about, and the elderly patient is kept alive, even if they are full of days. Good cooperation, good communication, the right experience and taking responsibility are necessary for good decision making. Conclusion: The results reveal that there are challenges in relation to both treatment intensity and good decision-making processes. There is an improvement potential in how to meet the elderly patient with dignity.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLivets slutt på sykehjemmet. Sykepleiernes opplevelse av behandlingsintensitet og beslutningsprosesser.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel