Show simple item record

dc.contributor.advisorStruksnes, Solveig
dc.contributor.authorHansen, Ane Holand
dc.contributor.authorLyngdal, Mona Pauline
dc.date.accessioned2020-06-04T16:05:54Z
dc.date.available2020-06-04T16:05:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656838
dc.description.abstractIntroduksjon: Pasienter i sykehjem har et komplekst og sammensatt sykdomsbilde. Omlag halvparten av alle dødsfall i Norge skjer i sykehjem. Ansatte skal ivareta pasientenes rett til medbestemmelse og deltagelse i beslutninger om behandling og hva som er viktig for dem. I tillegg skal pårørende ivaretas. Det har vist seg i flere studier at forhåndssamtaler er et godt verktøy. Hensikt: Studien ønsket å belyse sykepleieres egne erfaringer og opplevelser med forhåndssamtaler for å finne variasjonene i disse, og videre hvordan sykepleiere oppfattet sykepleierrollen i forbindelse med forhåndssamtalene. Metode: Deskriptivt, kvalitativt design med fenomenografisk tilnærming. Resultat: I analysen trådte fire beskrivelseskategorier frem; sykepleieres ansvar for organisering og tilrettelegging, sykepleieres oppfatning av egen kompetanse, sykepleieres identifisering og tolkning av følelser og sykepleieres ansvar for relasjonsbygging og medvirkning. Sykepleierne opplevde at de hadde en rolle med mange dimensjoner i forbindelse med forhåndssamtaler. Rollen trådte frem fra beskrivelseskategoriene og bandt dem sammen. Sykepleierrollen ble oppfattet som å ha en overordnet funksjon, og ble beskrevet som en blekksprut med ansvar for både detaljer og helhet. Konklusjon: Resultatet av studien kan bidra til at sykepleieren blir mer bevisst egen rolle i forbindelse med forhåndssamtaler. Ved å se at de er involverte i forberedelse, gjennomføring og etterarbeid, kan det antas at sykepleiere tar større ansvar for forhåndssamtalen. Det kan igjen føre til at pasienter i sykehjem opplever muligheten til å si hva som er viktig for dem. I et større perspektiv, kan forhåndssamtaler ha en samfunnsøkonomisk effekt ved å redusere ikke- hensiktsmessig behandling. Fra et individuelt perspektiv, kan forhåndssamtaler bidra til å styrke pasientens rettigheter, som fremstår som viktigst. Forhåndssamtalen handler først og fremst om livet du skal leve før du dør.
dc.description.abstractIntroduction: Patients in nursing homes have a complex and compound disease. Approximately half of all deaths in Norway occur in nursing homes. The staff shall accommodate the patients’ right to participation in decisions concerning their treatment and what is important to them. In addition, the family shall be cared for. Several studies show that advance care planning (ACP) is a good tool to achieve this. Purpose: The study aimed to investigate the nurses’ own experiences from ACP conversations in order to find possible differences, and further to find out how the nurses have experienced the nurse role in the ACP conversations. Method: Descriptive, qualitative design with phenomenographic approach. Result: Four descriptive categories emerged from the analysis of the study; the nurse’s responsibility to organize and facilitate, the nurse’s perception of own competence, the nurse’s identifying and interpreting feelings and the nurse’s responsibility to establish relations and to encourage participation. The nurses experienced that they had a multi-dimensional role related to ACP conversations. The defined role emerged from the descriptive categories and tied these together. It was perceived as an overall function and was described like an octopus with the responsibility for both details and the completeness. Conclusion: The result of the study can contribute to make the nurse more aware and conscious of their role in ACP conversations. By seeing that they are involved in both preparations, execution and rework, one can assume that the nurse will take responsibility for the conference to a larger extent, which in turn can lead to patients in nursing homes experiencing better opportunities to communicate their preferences and what is important to them. In a broader perspective, ACP conversations can have a socioeconomic effect by reducing non-purposeful treatment. From an individual perspective, ACP conversations can contribute to strengthen patient rights, which should be most important. ACP conversations is first and foremost about the life to be lived before dying.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForhåndssamtaler i sykehjem Sykepleieres erfaringer med forhåndssamtaler, og oppfatninger om egen rolle i forbindelse med disse
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record