Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørberg, Svein
dc.contributor.authorFossheim, Terje Kjetil
dc.date.accessioned2020-02-13T11:55:29Z
dc.date.available2020-02-13T11:55:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2641526
dc.description.abstractIfølge offentlig statistikk har byggevirksomheten i Norge et totalomfang på 450 mrd kr per år. Av dette utgjør nybygg en andel på 175 mrd kr. Summen av interne kvalitetsfeil og prosessforårsakede feil kan utgjøre oppmot 20 mrd kr per år, og har dermed et omfang av samfunnsøkonomisk betydning. Like viktig er de problemer og utfordringer disse feilene skaper i folks privatliv, og for institusjoner, bedrifter og samfunnsliv. Denne avhandlingen har hatt som formål å klarlegge de viktigste feilkildene, og derigjennom belyse hvilke tiltak som i størst mulig grad kan bidra til å hindre byggefeil. Derav tittelen: ”Byggefeil i nybygg - årsak og ansvar”. Etter forstudier i offentlig tilgjengelig litteratur, tidsskrifter, artikler og masteroppgaver ble det framsatt en hypotese: ”Dårlig prosjektering og dårlig utførelse gir byggefeil og byggskader”. Det ble formulert fire forskningsspørsmål som fokuserte på fire mulige årsakskilder, henholdsvis på de prosjekterende, på entrepriseform, på prosjektleder, og på konflikt. Videre ble det gjennomført et worst case studium. Her ble det innhentet et meget omfattende materiale, men under arbeidet ble en rettsak anket til Høyesterett, og deler av tilfanget måtte legges til side. Anonymisering og hemmelighold var andre faktorer som kompliserte arbeidet med dette caset. Dette betyr ikke at denne delen av arbeidet ikke hadde betydelig verdi. Både som forberedelse og som del av forskingsprosessen ble det foretatt omfattende litteraturstudier og deler av dette er vist i medfølgende referanseliste. Denne delen av arbeidet hadde både et nasjonalt og delvis internasjonalt perspektiv. I denne sammenhengen ble det danske Byggskadefondens rolle undersøkt, og stilt opp mot norsk politikk på området. De fordelaktige sidene ved Byggskadefondens virksomhet ble påpekt, og likedan påpekt at norsk politikk ikke har tatt opp denne modellen, trass i anbefaling fra Forbrukerrådet. Hovedvekten i arbeidet er lagt på intervjuundersøkelser av to typer: På den ene siden intervjuer av 15 viktige aktører i bransjen, på den andre siden, en i utgangspunktet landsdekkende anonymisert spørreundersøkelse av arbeidere på norske byggeplasser. Denne siste hadde potensiale for et meget stort antall svar. Det kom inn 18. Selv om dette ikke er et stort materiale statistisk, er svarene likevel meget interessante fordi de avslører viktige holdninger og gir overraskende fakta til ettertanke. Denne studien viser at hele 94% har opplevd at det utføres byggefeil på byggeplass. En svært alarmerende avsløring er at 61% sier de har kledd inn våt isolasjon, og endatil hele 17% har fått beskjed om at det er «ok» å gjøre det. Ett annet viktig moment som fremkommer er at hele 11% sier at de har utført feil som de vet kan få konsekvenser etter at garantiperioden på 5 år har gått ut. Dette er også svært alarmerende. Det er ellers helt tydelig at bærende trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 er mye mer komplisert enn ikkebærende trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og 3. Dette til tross av at tiltaksklasse 1 krever lavere dokumentert kompetansenivå både som ansvarshaver og utførende. Et par av de viktigste konklusjonene er i denne studien er at en god prosjektleder er helt avgjørende for om prosjekter skal bli vellykkede, og god prosjektledelse er nøkkelen til færre byggefeil. Det er også avgjørende at alle aktører som deltar i et byggeprosjekt involveres tidlig. Det er klare tegn på at dette er avgjørende faktorer for å unngå byggefeil.nb_NO
dc.description.abstractAbstract: According to public statistics, construction activities in Norway have a total volume of NOK 450 billion per year. Of this, new buildings account for NOK 175 billion. The sum of internal quality defects and process-caused errors can amount up to NOK 20 billion per year, thus having a scope of socio-economic significance. Equally important are the problems and challenges these mistakes create in people's privacy, and for institutions, businesses and community life. The purpose of this dissertation was to clarify the most important sources of error, thereby illustrating what measures can help to prevent construction errors as much as possible. Hence the title, "Construction errors in new buildings - cause and responsibility". After preliminary studies in publicly available literature, journals, articles and theses, a hypothesis was made: "Poor design and poor execution result in construction errors and construction damage". Four research questions were formulated that focused on four possible sources of causation, respectively on the design, on the contract form, on the project manager, and on conflict. Furthermore, a worst case study was conducted. Here a very extensive material was obtained, but during the work a trial was appealed to the Supreme Court, and parts of the catch had to be set aside. Anonymization and secrecy were other factors that complicated the work on this case. This does not mean that this part of the work did not have significant value. Comprehensive literature studies were carried out both as preparation and as part of the research process and parts of this are shown in the accompanying reference list. This part of the work had both a national and a partial international perspective. In this context, the role of the Danish Byggeskadefonden was investigated and set against Norwegian policy in this area. The favorable aspects of the Byggeskadefonden's activities were pointed out, and similarly pointed out that Norwegian policy has not adopted this model, despite the recommendation from the Consumer Council. The main emphasis in the work is on interview surveys of two types: On the one hand interviews of 15 important players in the industry, on the other hand, a basically nationwide anonymized survey of workers on Norwegian construction sites. The latter had the potential for a very large number of responses. 18 construction site workers answered the survey. Although this is not a great material statistically, the answers are still very interesting because they reveal important attitudes and provide surprising facts for reflection. This study shows that as many as 94% have experienced that construction errors are carried out on site. A very alarming disclosure is that 61% say they have installed wet insulation, and even 17% have been told that it is "ok" to do so. Another important element that emerges is that as many as 11% say they have made mistakes that they know can have consequences after the 5-year warranty period expires. This is also very alarming. Otherwise, it is quite clear that load-bearing wooden structures in the Norwegian project class 1 are much more complicated than non-load-bearing wooden structures in project class 2 and 3. This despite the fact that project class 1 requires a lower documented level of competence both regarding level of responsibility and as executive contractor. A few of the most important conclusions in this study are that a good project manager is absolutely crucial to the success of projects, and that this results in fewer construction errors. It is also crucial that all actors involved in a construction project get involved early. There are clear signs that these are crucial factors in avoiding building errors.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleByggefeil i nybygg - Årsak og ansvarnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel