Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDikiy, Alexander
dc.contributor.advisorShumilina, Elena
dc.contributor.authorClementsen, Tonje Heskestad
dc.date.accessioned2019-10-26T14:00:21Z
dc.date.available2019-10-26T14:00:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624590
dc.description.abstractEtterspørselen på laks med høy kvalitet har økt de siste tiårene i hele verden. Vurdering av stress er viktig for kvaliteten på fisk, vekstforhold og fiske ernæring. Målet med dette studie var å vurdere påvirkning av stress på atlanterhavslaksens (Salmo salar) metabolome. Responsen av polare og u-polare stoffer fra det induserte stresset ble vurdert ved multivariat statistisk analyse (MVA). Egne eksperimentelle protokoller ble utviklet og optimalisert for kvantifisering av metabolitter ved bruk av NMR metabolomics tilnærming. Det inkluderer en protokoll for ekstraksjon av polare og u-polare metabolitter, beregning av total usikkerhet av polare forbindelser og optimalisering av NMR eksperimenter. Fire referanser og fire stressede "post-smolts" atlanterhavslaks ble behandlet og brukt i polare og u-polare ekstraksjoner. Tre og to paralleller ble henholdsvis brukt til polar og u-polar profilering, for å beregne metabolsk homogenitet i laksefiletene. 1D 1H NMR spektroskopi ble brukt til identifisering av metabolitter, kvantitativ analyse og MVA. MVA ble brukt for tolkning av spektroskopisk data, der prinsipal komponent analyse (PCA) og variansanalyse (ANOVA) ble benyttet. Konsentrasjonen av glutamat, glysin, niacinamide og inosine ble funnet signifikant forskjellig i referanse fisk og stresset fisk. Innholdet av disse metabolittene var høyest i referanse fisk, bortsett fra niacinamide som var høyest i stresset fisk. Hydroxyprolin ble også funnet i laksens vev, men var ikke signifikant ulik i stresset og referanse fisk. PCA av u-polare metabolitter viste forskjell mellom stresset og ikke stresset fisk i område for karotenoider i NMR spektrene. Til tross for dette, var det ikke mulig å kvantifisere karotenoider og den eksperimentelle designen må forbedres. Resultatene viste et klart forskningsmål for videre studier.
dc.description.abstractThe demand for high-quality salmon has increased in the last decades all over the world. Assessment of stress is important for the quality of the fish, growth conditions and fish nutrition. The aim of this study was to assess the influence of stress on the Atlantic salmon Salmo salar metabolome. The response of polar and non-polar metabolome on the induced stress was assessed by multivariate statistical analysis (MVA). Own experimental protocols were developed and optimized for the quantification of metabolites using NMR metabolomics approach. It includes a protocol for the extraction of polar and non-polar metabolites, estimation of total uncertainty of polar compounds and optimization of NMR acquisition experiments. Four references and four stressed post-smolts Atlantic salmons were sampled for polar and non-polar extractions. Three and two replicas were used for the polar and non-polar profiling, respectively, to estimate metabolic homogeneity of the salmon fillets. 1D 1H NMR spectroscopy was used for the identification of metabolites, quantitative analysis, and MVA. MVA was used for spectroscopic data interpretation, where principal component analysis (PCA) and analysis of variance (ANOVA) were applied. The concentrations of glutamate, glycine, niacinamide, and inosine were found significantly different in reference and stressed salmon. The content of these metabolites was highest in reference fish, except niacinamide that was highest in stressed fish. Hydroxyproline was also found in the fish tissue, but was not significantly different in stressed and reference fish. PCA of non-polar metabolites showed differences between stressed and not stressed fish in the carotenoids region of the NMR spectra. Despite this, quantification of carotenoids was not possible, and the experimental design has to be improved. The results showed a clear research objective for further studies.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe assessment of the influence of stress on the metabolome of Atlantic salmon (Salmo salar) muscles by NMR spectroscopy
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel