Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSimić, Nebojša
dc.contributor.advisorNervik, Sondre
dc.contributor.authorde Bourg, Marcus
dc.date.accessioned2019-10-24T14:00:28Z
dc.date.available2019-10-24T14:00:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624237
dc.description.abstractFølgende arbeid har som målsetting å tilrettelegge for totalsyntesen av 1-O-(3-O-linolenoyl-6-deoksy-6-sulfo-α-D-gluko-pyranosyl)glyserol (CDA), legemiddel med potent betennelsesdempende effekt. Med fokus på de tidligere stadiene av totalsyntesen, adresserer arbeidet anomerseparasjon, mekanistiske aspekter av en viktig glykosylering-omleiringsreaksjon, og virkningen av 3-O-beskyttelsesgrupper på utbytte og anomerforhold. Grunnet manglende publisert litteratur angående syntese av glukofuranosider, presenteres en utforskende studie av furanosidsyntese. Attpåtil ble metoder for å sette inn et kiralt ren glyserolacetonid i anomerisk posisjon undersøkt. To derivatiseringsstrategier førte til anomerseparasjon ved hjelp av kromatografi. Fullstendig acetylering gjorde anomerseparasjon i høyt utbytte mulig, men strategien var begrenset til eksperimenter i mellomskala (<5 g). Denne egenskapen er foredlet av 4,6-O-acetaler, som tillater oppskalering til 5-20 g. Forståelse for reaksjonsframgangen i glykosylering-omleiringsreaksjonen ble tilvirket ved å studere en rekke 3-O-beskyttede substrater. Selv om de eksakte mekanistiske forholdene er sterkt avhengige av reaksjonsbetingelser, eksisterer generelt en kinetisk preferanse for furanosider. Uvanlige egenskaper med tanke på selektivitet og kromatografisk natur ble funnet for allyl 3-O-benzyl glukofuranosid. Gode alternativer til 3-O-benzylbeskyttelse ble funnet, noe som gir allsidighet til syntesen. Ingen alternativer tillot direkte anomerseparasjon, men enkelte assisterte opparbeidelse ved å tilføre krystallinitet. Lovende utgangspunkt for videre optimalisering ble funnet under utforsking av reaksjonsbetingelser. Til sist ble det vist at Schmidtglykosylering er en levedyktig strategi for stereokjemisk kontroll over glyserolgruppa. I løpet av arbeidet ble 44 stoffer syntetisert, hvorav 19 er nye. I tillegg ble 13 intermediater eller biprodukter isolert og identifisert, hvorav 11 er nye. Til samme ble en stor mengde kunnskap rundt glykosyleringsreaksjoner tilført prosjektet, i tillegg til nye forståelse for mer eksotiske beskyttelsesgrupper med ønskede egenskaper.
dc.description.abstractThe work presented herein aims to facilitate the total synthesis towards 1-O-(3-O-linolenoyl-6-deoxy-6-sulfo-α-D-glucopyranosyl)glycerol (CDA), a potent anti-inflammatory drug. Focusing on the initial stages of the total synthesis, the work addresses anomeric separation, mechanistic aspects of a key rearrangement-glycosylation reaction and the effect of 3-O-protecting groups on yields and anomeric ratios. Due to scant literature, an exploratory look into procedures for synthesis of furanosides is also presented. Additionally, methods for insertion of chirally pure glycerol acetonides in the anomeric position were investigated. Anomeric resolution by chromatography was achieved by two derivatisation strategies. Global acetylation allowed for anomeric separation in high yields, but was constrained to medium scales (<5 g). This featured is magnified by 4,6-O-acetals, allowing for larger scales (5-20 g). Insight into the rearrangement-glycosylation reaction progression was achieved by studying a wide range of 3-O-protected substrates. Although the exact mechanistics were found highly dependent on conditions, furanosides were generally kinetically favoured. Allyl 3-O-benzyl glucofuranoside was found to exhibit unusual properties in terms of selectivity and chromatographic behaviour. Viable alternatives to 3-O-benzyl protection were found, adding versatility to the total synthesis. None of the alternatives facilitated direct anomeric separation, although some aided work-up by imparting crystallinity. In scoping reaction conditions for furanoside synthesis, promising starting points for further optimisation were found. Lastly, Schmidt glycosylation was shown to be a viable strategy for stereochemical control of the glycerol moiety. During the work, 44 compounds were synthesised, of which 19 are novel. In addition, 13 more intermediates and/or by-products were isolated and identified, of which 11 are novel. In total, a large amount of knowledge about glycosylation reactions have been provided, as well as insight into more exotic protecting groups with desirable properties.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleInvestigations into 3-O-protected monosaccharides
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel