Show simple item record

dc.contributor.advisorForseth, Ulla
dc.contributor.authorKristoffersen, Martina Lindgren
dc.date.accessioned2019-10-04T14:00:13Z
dc.date.available2019-10-04T14:00:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620406
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven omhandler læreres opplevelser med vold og trusler. Utgangspunktet for oppgaven er et kvalitativt forskningsdesign bestående av 8 dybdeintervjuer med lærere som jobber i ungdomsskolen. Problemstillingen som tas opp er: Hvordan opplever lærere møter med vold og trusler i skolen? Det teoretiske rammeverket tar for seg perspektiver innen interaktivt servicearbeid, hvilke belyser ansikt-til-ansikt møtene som inntreffer i lærernes hverdag. Hochschilds (1983) begrep om emosjonelt arbeid, Goffmans (1992) teoretisering av sosial interaksjon og Forseths (2005; 2010) begrep om ambivalenser i emosjonelt arbeid står som sentrale bidrag. Gjennom oppgaven belyses flere sider av lærerarbeidet for å få frem konteksten som lærernes opplevelser inngår i. Lærernes opplevelser med vold og trusler tyder på å være kontekstavhengig. Det fremkommer at det er mange forskjellige typer vold og trusler som opptrer i skolen, både mellom elever og rettet mot lærere. Studien viser at lærerne har opplevd både fysiske og psykiske reaksjoner i forbindelse med deres møter med vold og trusler. En tendens var at lærernes opplevelser setter seg i kroppen, og kan potensielt påvirke dem over lengre tid. Det viser seg at flere lærere har utviklet strategier for å håndtere situasjoner med vold og trusler, hvilke omtales som grenseregulereringer. Lærerne setter grenser mellom jobben og livet utenfor, og setter grenser for egen involvering i krevende situasjoner. Studien viser også at det er store forskjeller for hvordan lærerne opplever skolens arbeid mot vold og trusler. Enkelte lærere har opplevd å få oppfølging og støtte i forbindelse med problematikken, mens andre har opplevd skolens rolle som fraværende. Tematikken er sosiologisk relevant da den belyser ulike sider ved menneskelig samhandling, sosiale fellesskap og samspillet mellom læreren som aktør, skolen som institusjon og samfunnets forventninger. I lys av min profesjon som lektor i samfunnsfag, er temaet interessant da det retter søkelyset mot en av de utfordrende sidene ved lærerarbeidet som jeg vil møte i min fremtidige praksis i skolen.
dc.description.abstractThe theme for this master thesis explores teachers experience with violence and threats. The study is based on a qualitative research design, consisting of in-depht interviews with 8 secondary school teachers. The research question is as following: How do teachers experience encouters with violence and threats? The theoretical framework includes perspectives concerning interactive service work, drawing attention to the face-to-face interactions in teacher’s everyday life. Key contributers are Hochschilds (1983) concept of emotional labour, Goffmans (1992) contribution on social interaction and Forseths (2005; 2010) concept of the ambivalence of emotional labour. The study highlights several aspects of the teacher's work, in order to bring out the context of which their experiences take place. It appears that there are many different types of violence and threats that occur in the schools, both between students and directly aimed at teachers. The study shows that teachers have experienced bot physical and psychological reactions due to their encounters with violence and threats. One tendency shows that the teachers' experiences can be ‘embodied’, and potentially affect them over time. The study also demonstrates that several teachers have developed different strategies in order to cope with violent- and threatful situations. The teachers set boundaries between home and work, as well as boundaries for their own involvement in challenging situations. There are also major differences in how the teachers experience the school’s measures against violence and threats. Some of the teachers reports that they have experienced support from both the school and colleagues, while others found the school’s role as absent. The theme for this master thesis is sociologically relevant as it highlights various aspects of social interaction, social communities and the interaction between the teacher as an actor, the school as an institution and the expectations of society.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLærer med hud, hår og hjerte
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record