Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBungum, Brita
dc.contributor.authorHenanger, Espen
dc.date.accessioned2019-09-27T14:00:15Z
dc.date.available2019-09-27T14:00:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619188
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan studenter opplever at omdømme, samfunnsansvar og arbeidsgiveres merkevarebygging påvirker attraktiviteten til potensielle arbeidsgivere. Studien er en kvalitativ analyse basert på seks intervju med studenter fra ulike fagretninger som studerer i Trondheim eller Oslo. Oppgaven ønsker også å belyse hvor viktig arbeidsgiveres omdømme er i forhold til andre faktorer som lønn, beliggenhet og arbeidsoppgaver for studenter. Hovedfunnene i oppgaven tilsier at spennende arbeidsoppgaver er den viktigste faktoren for studentene. I tillegg er pragmatiske forhold som for eksempel arbeidsgiveres beliggenhet viktigere enn hypotetiske verdivurderinger som omdømme og samfunnsansvar. Spesielt samfunnsansvar blir i liten grad lagt vekt på av studentene når de skal vurdere potensielle arbeidsgivere opp mot hverandre. Omdømme er på en annen side mer nyansert og informantene mener at et dårlig omdømme veier tyngre negativt, enn et godt omdømme veier positivt. Når det kommer til lønn er det viktig for studentene at den er over en viss grense slik at deres personlige økonomi går rundt. Utover dette betyr en økning i lønn lite i deres nåværende livssituasjon. Arbeidsgiveres merkevarebygging kan på en annen side være indirekte viktig for hvor attraktiv studentene opplever potensielle arbeidsgivere. Dette går på om virksomhetene klarer å framstå som et spennende sted å jobbe, hvor studentene får utnyttet sin kompetanse og utviklet seg faglig.
dc.description.abstractThis Master's thesis examines how students find that reputation, corporate social responsibility and employer branding influence the attractiveness of potential employers. The study is a qualitative analysis based on six interviews with students from various disciplines studying in Trondheim or Oslo. The assignment also wants to shed light on how important employers reputation is in relation to other factors such as pay, location and work assignments for students. The main findings of the thesis indicate that exciting tasks are the most important factor for the students. In addition, pragmatic conditions such as employers location are more important than hypothetical valuations such as reputation and corporate social responsibility. In particular, corporate social responsibility is little emphasized by the students when they are to assess potential employers against each other. Reputation, on the other hand, is more nuanced and the informants believe that a bad reputation weighs heavier negatively than a good reputation weighs positively. When it comes to pay, it is important for the students that it is above a certain limit so that their personal finances do not suffer. In addition to this, an increase in wages means little in their current life situation. On the other hand, employer branding can be indirectly important for how attractive students experience potential employers. This goes on if the companies are able to appear as an exciting place to work, where the students can use their skills and develop professionally.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvor tiltrekkende er et godt omdømme?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel