Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAmundsen, Trond - Ratikainen, Ida Irja
dc.contributor.authorNorgaard, Trygve
dc.date.accessioned2019-09-22T14:00:30Z
dc.date.available2019-09-22T14:00:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618105
dc.description.abstractValg av reirplass er en viktig del av å optimere reproduktiv suksess for mange ovipare organismer. Å velge det optimale rede kan påvirke flere livshendelser. Hos tangkutlingene, Pomatoschistus flavescens, er størrelse på hannens rede viktig for å avgjøre hvor mange egg han kan skaffe seg, hvor mye energi han bruker på vedlikehold av rede, hvor mye konkurranse han opplever og hvor attraktive han er for damene. Tidligere studier utført på tangkutling viser at hannene ofte får skaffet seg nok egg til å fylle de naturlige redene, som for eksempel tomme skjell, fulle. Derfor ville man kanskje forvente at disse hannene hadde valgt et større rede, om de hadde hatt muligheten til å velge dette. Studier utført på den nært beslektede sandkutlingen, Pomatoschistus minus, har vist at i et habitat med overskudd av reir, og høy reir-predasjon, fordelte hannene seg størrelsesfordelt mellom de forskjellige størrelsene på reir. I et habitat uten konkurranse derimot, viste alle hannene en preferanse for store reder. I mitt studie har jeg testet om små eller store reir ble foretrukket i e populasjon av tangkutling på kysten vest i Norge. Habitatet var rikt på naturlige redeplasser og tangkutlinger. Fokuset for denne studien var å finne ut hvilket valg tangkutling-hannene ville ta om de ble gitt et valg mellom et lite rede, på størrelse med et tomt skjell, og et stort rede med kapasitet for om lag dobbelt så mange egg. Disse større redene kommer også med større innganger inn i rede. Resultatene viser at det er en preferanse for små reder tidlig i sesongen. Senere i sesongen er det ingen tydelig preferanse for størrelse. Størrelsen til hannene er viktig for å forklare hva slags størrelse han foretrekker på rede sitt. Resultatene tyde på at det finnes en preferanse i størrelse på rede, og at denne preferansen forandrer seg over sesongen, og med hannstørrelse. For videre studier burde redevalg av hanfisk hos tangkutling kvantifiseres uten påvirkning fra hunfisk. Dette vil isolere hannens valg, slik at vi kan si mer om hva hannen foretrekker.
dc.description.abstractSelection of nesting site is an important part of optimizing reproductive success to a lot of oviparous organisms. Choosing the optimal nest may influence multiple life events. In two-spotted gobies, Pomatoschistus flavescens, the size of a male’s nest is important to the number of eggs he can obtain, the amount of energy he spends on maintenance, the amount of competition he encounters and the male’s attractiveness to females. Earlier studies on the two-spotted gobies show that the males often receive enough eggs to fill the natural nests, like mussels, with their maximum capacity for eggs. Therefore, when presented an opportunity to select a larger nest, one might expect the males to prefer this choice. Studies on nest choice in the closely related sand gobies, Pomatoschistus minus, have found that the males exhibit size-assortative nest preference in a habitat with a surplus of nest sites and high nest predation, but in an environment without any male competition all males preferred large nests. In my study, I have tested the preference for nest size in a population of two-spotted gobies in West Norway. The habitat is rich in natural nest sites, and two-spotted gobies. The focus of this study was to find out what choice a male would make when it was presented with a small nest, similar in egg-capacity to the mussels, and a large nest with approximately twice the capacity for eggs. The larger nests also come with larger entrances. The results show that there is a preference for small nests early in the season. No preference was evident later in the season. The size of the males is important in explaining the preference of a male. The results suggest that preferences for nest size does exist, and that these preferences change over the season, and with male size. Further studies should quantify male nest choice without females present to avoid female influence. This will isolate male preference with a higher degree of certainty than in the present study.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleMale nest choice in the two-spotted goby (Pomatoschistus flavescens)
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel