Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRosenqvist, Gunilla
dc.contributor.advisorRatikainen, Irja Ida
dc.contributor.advisorWallin, Isa
dc.contributor.authorGullichsen, Thea Bjørnsdatter
dc.date.accessioned2019-09-16T14:00:52Z
dc.date.available2019-09-16T14:00:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617057
dc.description.abstractIntroduksjon av arter forårsaket av mennesker har økt enormt over de siste tiårene, med økende transport og handel på tvers av landegrenser. Etablering av invasive arter i et nytt miljø kan resultere i drastiske endringer i et økosystem, og til og med resultere i lokal utryddelse av native arter. En art som for tiden blir sett på som en av de mest invasive artene i Østersjøen er svartmunnet kutling (Neogobius melanostomus). Svartmunnet kutling og den native arten ålekvabbe (Zoarces viviparus) er begge bunnlevende og holder til ved kysten av Gotland i Sverige. Med likt habitat og det faktum at svartmunnet kutling er en høyst konkurransedyktig art, kan det forventes at ålekvabben blir negativt påvirket. Jeg utførte et laboratoriestudium for å bestemme om svartmunnet kutling og ålekvabbe konkurrerer om skjulested når de deler fisketank. Jeg predikerte at svartmunnet kutling vil beskytte skjulestedet gjennom aggressiv adferd når den ble satt sammen med en ålekvabbe. Jeg undersøkte også om nivået av aggressive interaksjoner øker når skjulestedsmulighetene begrenses. I dette tilfellet var prediksjonen at aggressive interaksjoner ville øke og at svartmunnet kutling ville utkonkurrere ålekvabben. I motsetning til mine prediksjoner, beskyttet ikke svartmunnet kutling skjulestedet ved bruk av aggressiv adferd. Ålekvabben benyttet seg av skjulestedet mer enn svartmunnnet kutling. Det lave nivået av observert aggresjon er et ulikt funn sammenlignet med andre studier som undersøker skjulestedkonkurranse med svartmunnet kutling.
dc.description.abstractHuman-mediated introduction of species has increased drastically the last decades, with the increased connection across borders. The settlement of invasive species in a new environment can result in drastic changes in the ecosystem, and even result in local extinction of native species. One species that is currently regarded one of the most invasive species in the Baltic Sea is the round goby (Neogobius melanostomus). Round goby and the native species viviparous eelpout (Zoarces viviparus) are both benthic dwellers that inhabits the coast of Gotland in Sweden. With a shared habitat and the round goby being a highly competitive species, it can be expected that the viviparous eelpout is affected negatively by the round goby in some way. I performed a laboratory study to determine if round goby and viviparous eelpout compete for shelter when sharing a fish tank. I predicted that the round goby would guard the shelter by demonstrating aggressive behaviour when paired with the viviparous eelpout. I also examined if the level of aggressive interaction increased when shelter opportunities were limited. The prediction was that the aggressive interaction would increase in this case and that round goby would outcompete the viviparous eelpout. Contrary to my predictions, round goby did not guard the shelter by display of aggressive behaviour and viviparous eelpout used the shelter more frequently compared to the round goby. The low level of observed aggression differs from findings in several other studies investigating shelter competition with round goby.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDo the invasive fish species round goby (Neogobius melanostomus) and the native fish species viviparous eelpout (Zoarces viviparus) compete for shelter?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel