Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGraae, Bente J.
dc.contributor.authorColeman, Kjirsten E.R.
dc.date.accessioned2019-09-16T14:00:21Z
dc.date.available2019-09-16T14:00:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617028
dc.description.abstractStudier av arealbruk- og arealdekkeendringer benytter seg ofte av fjernregistrering via satelitter for overvåkning- og forvaltning av økosystemer, bevaringstiltak, samt kvantifisering av arealbruksendringer. Fjernregistrering er et effektivt verktøy, men det har en tendens til å være endimensjonalt – noe som gjør at det ikke alltid er tilstrekkelig i forvaltningssammenhenger. Forståelse av interaksjoner mellom mennesker og naturressurser er vesentlig for både å kunne tolke, samt benytte seg av fjernregistreringer i forvaltningssammenhenger. Derfor har studier begynt å inkorporere urfolk- og lokal kunnskap (ILK) for å oppnå en bedre forståelse av endringer oppdaget av satellittdata. Vi har gjennomført et «Before-After Control-Impact Paired»-studie på effekten av nyetablerte gjerder i pastorale samfunn nær grensen til Maasai Mara National Reserve, Kenya. Vår målsetning var å utforske effekten av nyetablerte gjerder på to indekser koblet til fjernmåling, nemlig NDVI («normalized difference vegetation index») og BI («bare-soil index»). Vi inkorporerte ILK gjennom å utforske forskjellige aktørers oppfatning av endring i grønnheten til vegetasjon (NDVI) og barheten til jordsmonnet (BI), før og etter gjerdeetablering. Vi fant at etter gjerdeetablering minket BI i våte perioder med 87.1% innenfor gjerdene, mens NDVI økte med 33%. Lokale aktører rapporterte forskjell i NDVI med gjerdeetablering, i motsetning til våre funn som ikke viste forskjell i gjennomsnittlig NDVI innenfor og utenfor gjerdene i våte perioder. Imidlertid ble BI-resultatene fra våte perioder bekreftet av intervjuer med både lokale og høytstående aktører. Endringer i NDVI og BI i tørre perioder viste seg å ikke skyldes virkningen av gjerder. Arealbruk varierte både i tid og rom innenfor gjerdene, noe som kan forklare at både variasjon i NDVI i våte perioder og gjennomsnittlig BI økte etter gjerdeetablering.
dc.description.abstractLand-use and land cover change (LULCC) detection studies often utilize remote sensing for ecological monitoring and management, conservation, and quantification of land-cover change. Remote sensing is an effective tool for these applications but can be imperfect as it tends to be one-dimensional. Understanding human-resource interactions is essential to interpretation and management implementation of remote sensing studies. Increasingly, studies have begun to integrate indigenous and local knowledge (ILK) to gain a better understanding of the changes detected from satellite data. Here we conducted a Before-After Impact-Control Paired (BACIP) study on the effects of recent fence construction in pastoral communities near the border of Maasai Mara National Reserve, Kenya. In this study we detected the impact of fencing on two remotely sensed indices, the normalized difference vegetation index (NDVI) and the bare-soil index (BI). We engaged ILK through stakeholder perceptions of changes in greenness (NDVI) and bareness (BI) before and after fencing. We found that wet season BI decreased by 87.1% inside fences, while variability in wet season NDVI increased by 33% inside fences, post-construction. Wet season mean NDVI increased within fences but was not significant. This result was misaligned with our prediction that local stakeholders would corroborate the NDVI findings. However, wet season BI results were corroborated by interviews with local and high-level stakeholders. Changes in dry season NDVI and BI were not due to the impact of fences. Spatially and temporally varied land-use practices inside fenced areas may account for wet season NDVI variability and mean BI increases after fence construction.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleUncovering the Impacts of Fencing in the Mara: An assessment of vegetation and bare soil using remote sensing and stakeholder participation
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel