Show simple item record

dc.contributor.advisorStrand, Åse
dc.contributor.advisorKarlsen, Hanne
dc.contributor.advisorMukhatov, Kirill
dc.contributor.authorSandvik, Andreas
dc.date.accessioned2019-09-15T14:00:11Z
dc.date.available2019-09-15T14:00:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616827
dc.description.abstractGjennom denne masteroppgaven ble driftsdata fra Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg undersøkt for å bekrefte antagelser om forhold i Jonsvatnet, samt undersøke om det finnes forhold som indikerer trusler mot vanntryggheten. I den hensikt ble forekomst av Escherichia coli, intestinale enterokokker, koliforme og termotolerante koliforme bakterier, Clostridium perfringens, sporer av sulfittreduserende anaerobe Clostridia og kimtall ved 22 °C, samt kjemisk vannkvalitet, undersøkt for sammenhenger ved korrelasjon, og for effekten av lokasjon, tid, lufttemperatur, sesong og nedbør ved ANOVA eller Welch’s F med post hoc testing. Fokus ble satt på vannstrømmene Sagelva, Jervbekken, Valsetbekken og Lykkjbekken, målepunkter i Jonsvatnet ved 1 til 5 m dybde og råvannet som går til behandling. Det ble funnet at forhold som påvirket vannkvalitet i Sagelva og bekkene relativt likt, påvirket vannkvalitet mer enn forhold som bare påvirket spesifikke vannstrømmer. Samtidig ga forekomst av E. coli ved Valsetbekken 1 en god indikasjon på vannkvaliteten i alle vannstrømmene. Med hensyn til sammenhengen mellom daglig nedbørsmengde og vannkvalitet i Sagelva og bekkene, fører mer nedbør til dårligere vannkvalitet. Tilsvarende forhold ble også funnet for temperatur, altså fører høyere temperatur til dårligere vannkvalitet i Sagelva og bekkene. Konklusjonen er at det ble påvist svært mange sammenhenger og forhold, men ved normaltilstand utgjør ingen av disse en betydelig trussel for vanntryggheten. Altså ble det ikke funnet noen forhold som i stor grad påvirket vannkvaliteten til vann som går til behandling ved Vikelva vannbehandlingsanlegg.
dc.description.abstractThrough this master thesis, operational data from Vikelvdalen water treatment plant was examined to confirm assumptions about conditions in Jonsvatnet, and to investigate whether there were conditions that indicated threats to water safety. The presence of Escherichia coli, intestinal enterococci, coliform and thermotolerant coliform bacteria, Clostridium perfringens, spores of sulphite-reducing anaerobic Clostridia and total heterotrophic plate count at 22 °C, as well as chemical water quality parameters, were investigated for relationships by correlation, and for the effect of location, time, air temperature, season and rainfall by ANOVA or Welch's F with post hoc testing. The focus was on the streams Sagelva, Jervbekken, Valsetbekken and Lykkjbekken, measuring points in Jonsvatnet at 1 to 5 m depth and the raw water that is being treated. It was found that conditions which influenced water quality in the streams relatively equally, affected water quality more than conditions that only affected each specific stream. At the same time, the presence of E. coli at the measuring point Valsetbekken 1 gave a good indication of the water quality in all the streams. Regarding the relationship between daily rainfall and water quality in the streams, more precipitation causes worse water quality. The same relationship was also found for temperature, in other words, higher temperature leads to worse water quality in Sagelva and the streams. In conclusion, many relationships and conditions were found, but in normal conditions, none of them posed a significant threat to water safety. Thus, no conditions were found that largely affected the water quality of water that is being treated.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTrender og sammenhenger for vannkvalitet i Jonsvatnets nedbørfelt
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record