Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMikkelsen, Øyvind
dc.contributor.advisorSalomonsen, Silje
dc.contributor.authorHammer, Hilde Alida
dc.date.accessioned2019-09-11T10:36:01Z
dc.date.created2016-06-17
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:12586
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615628
dc.description.abstractI Trondheim dumpes det meste av overskuddssnøen fra byen og omegn direkte i fjorden fra kaier i havna. Snø tar opp forurensninger fra kilder i byen, og vil dermed være forurenset med stoffer som bla. tungmetaller og organiske miljøgifter (PAH og PCB). Hvordan denne tilførselen av forurensninger påvirker vann og sediment kvalitet i området utenfor dumpestedet er ikke studert i noen stor grad tidligere, og ble derfor undersøkt i denne oppgaven, med ønske fra Trondheim Kommune. Undersøkelsesområdet var pir 68, da dette var det eneste området det var lov til å dumpe snø i havna vinteren 2015 og 2016. Totalt 16 sedimentprøver av topplaget 0-2 cm ble tatt i økende avstand fra piren i tre ulike retninger, samt nedover i sedimentet 0~16 cm i prøvepunktene i en av retningene. I tillegg ble en kjerneprøve tatt 195 cm ned i sedimentet ved Østmarka, for å representere bakgrunnsnivåer. Prøvene ble dekomponert i UltraClave og analysert for utvalgte tungmetaller i ICP-MS. Manuelle vannprøver (totalt 39 prøver) ble tatt i vannoverflaten før, under og etter snødumpingen ved pir 68, samt ved Ringve som bakgrunnsnivåer. Alle prøvene ble filtrert. I vannkolonnen stod DGT er ute under og etter snødumpingen. Både de manuelle vannprøvene og DGT ene ble analysert for utvalgte tungmetaller i ICP-MS. 3 sedimentfeller stod ute i fjorden i økende avstand (41 m., 89 m., og 136 m.) fra pir 68 i retning nord øst under omtrent hele snødumping-perioden 2016 og samlet opp sedimenterende materiale. Materialet ble analysert for både utvalgte tungmetaller og PAH er. POM er var festet på sedimentfellene for å måle PAH er og PCB er i vannkolonnen. Snøprøver fra Trondheim sentrum ble også tatt, og både løst (17 prøver) og partikulær fase (3 prøver) ble analysert for utvalgte tungmetaller i ICP-MS. De utvalgte tungmetallene for alle prøvene var As, Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni og Zn. Resultatene ble sammenlignet med Klif s tilstandsklasser for metaller og organiske miljøgifter i kystvann og marint sediment. Tilstandsklassene angir forurensningsgraden i vann og sediment og går fra klasse I til V, hvor klasse I tilsvarer bakgrunnsnivå og klasse V er svært forurenset, og økt fare for risiko for vann- og sediment levende organismer. I tillegg ble det sett på hvor i sedimentet fine og grove partikler så ut til å avsettes og hvor mesteparten av det sedimenterende materialet avsettes. Resultatene viste at det kun var en liten påvirkning i vannet og sediment i det undersøkte området. I vannoverflaten var det kun Pb og Cr som viste seg å være høyere under snødumpingen, og i vannkolonnen ble Cd, Cr og Zn funnet høyere under snødumpingen. Pb, Cd og Cr ble funnet høyere i vannoverflaten enn i vannkolonnen. Konsentrasjonene av metallene i både vannoverflaten og i vannkolonnen var lave (i klasse I og II) under snødumpingen, unntatt for Cu og Zn som hadde en eller flere konsentrasjoner i klasse III og IV. Cu var høy også etter snødumpingen (klasse III og IV). Høyest økning av Cr og Pb i overflatevannet var uventet ut ifra resultatene fra snøprøvene, som viste høyest konsentrasjoner av Zn, Cu og Ni i løst fase. I partikulært materiale i snøprøvene ble Zn, Cu og Cr funnet i høyeste konsentrasjoner. PAHene ble funnet i klasse II i vannkolonnen foruten om i POM2 hvor acenaften, fenantren og fluoranten ble funnet i klasse III og pyren i klasse V. Det er usikkert hvorvidt disse høye konsentrasjonene skyldes snødumpingen da verdiene skiller seg betydelig fra de to andre POM ene, og andre kilder kan ha påvirket. Eventuell videre undersøkelse foreslås. For PCBene, ble PCB-28 og PCB-52 ble funnet i vannkolonnen. Det sedimenterende materialet ble funnet til å være lite forurenset (klasse I for metallene, og klasse I og II for PAHene) og til å avsettes i avtagende mengder utover fra piren, med det meste av materialet innenfor omtrent 100 m. fra piren i retning nord øst. Mengden sedimenterende materiale var betydelig høyere enn den naturlige sedimenteringen (funnet i havna i andre studier), og vil kunne øke behovet for mudring i området utenfor pir 68. Også i topplaget (0-2 cm) i sedimentet så tilstanden ut til å være god, da alle konsentrasjonene ble funnet i klasse I og II. Ingen store forskjeller ble sett i konsentrasjonene i de ulike retningene. De fine partiklene så ut til å konsentrere seg i området rundt 50 m. og 150 m. fra piren i retning nord øst, 100 m. og 200 m. i retning nord og 150 m. i retning nord vest. Grove partikler fra snødumpingen ble sett i prøvepunktet 250 m. i retning nord øst. I prøvene tatt lengre nede i sedimentet ble det funnet noen høyere konsentrasjoner av Cu (klasse IV) og Hg (klasse V), men ellers var også konsentrasjonene dominert av klasse I og II. Konsentrasjonene i dette laget ble også funnet til å ha noe høyere konsentrasjoner enn bakgrunnsverdien i kjerneprøven fra Østmarka. Utenom for Ni og Cr, som er naturlig høye i Trøndelag, gjenspeiler dette antropogen tilførsel utenfor pir 68.en
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnvironmental Toxicology and Chemistry, Environmental Chemistryen
dc.titleMapping and study of contamination in sediment and water column in the area used for snow dumping in the Trondheimsfjord.en
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber214
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap,Institutt for kjeminb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel