Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Yngvar
dc.contributor.authorJevne, Lone Sunniva
dc.date.accessioned2019-09-11T09:18:56Z
dc.date.created2015-05-15
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:10587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615489
dc.description.abstractDet trengs en økning av matproduksjonen i verden, og en løsning er økning av akvakultur. For at en økning i akvakultur av fôrede arter skal være mulig og bærekraftig trengs det en ny kilde til proteiner som kan supplere fiskemel. Dyrking av makroalger har et stort produksjonspotensialet fordi de kan dyrkes i havet og fordi de verken krever ferskvann eller tilsatt næring. Makroalger har en aminosyresammensetning som er egnet for tilsetting i fiskefôr. I Europa er sukkertare, Saccharina latissima, sett på som en av de mest lovende artene på grunn av sin høye veksthastighet, og en kartlegging av hvordan abiotiske faktorer påvirker veksten og proteininnholdet til sukkertare er nødvendig for å dyrke den ved optimale betingelser. Veksthastighet og proteininnhold til S. latissima ble undersøkt ved forskjellige kombinasjoner av lysintensitet (høy og lav) og nitratkonsentrasjon i vannet (høy og lav). Det ble foretatt målinger av lysintensitet og temperatur kontinuerlig av dataloggere gjennom forsøket. Vannprøver for analyse av ekstracellulær nitratkonsentrasjon (NO3-E), og måling av veksthastighet ble foretatt ukentlig. Analyse av intracellulære konsentrasjoner av løst uorganisk nitrat (NO3-I), løst organisk nitrat (NO3-C) og protein ble utført etter 4 ukers akklimatisering til lysintensitet og ekstracellulært nitratnivå. Ekstracellulær nitratkonsentrasjon påvirket både veksthastighet (r2=0,776) og proteininnhold (r2=0,391). Intracellulært nitrat, NO3-I, korrelerte tett med ekstracellulær nitratkonsentrasjon (p<0,05, r2=0,715), og hadde en sterkere virkning på veksthastighet og proteininnhold enn ekstracellulær nitratkonsentrasjon, NO3-E (henholdsvis r2=0,896 og r2=0,504). Lysintensiteten viste svakere korrelasjon med proteininnholdet, men hadde et signifikant lineært synkende forhold til NO3-C (p<0,05, r2=0,327). Forholdet mellom lysintensitet og veksthastighet for alger dyrket i høy ekstracellulær nitratkonsentrasjon var lineært synkende (p<0,01, r2=0,806), men dette forholdet kan ha blitt påvirket av forskjeller i konsentrasjoner av intracellulært løst uorganisk nitrat hos algene ved høyt og lavt lysnivå (p<0,05). Veksthastighet som funksjon av NO3-I ble tilpasset Droop-modellen, og fra denne ble det estimert en maksimal veksthastighet på 8,6±0,2 mm/døgn og et minimumskrav til NO3-I for netto vekst på 0,047±0,01 mg NO3-Nitrogen/g tørrvekt. En toveis ANOVA test ble brukt for å se på effekten av lysnivå og ekstracellulær nitratkonsentrasjon på veksthastighet og proteininnhold. Testene viste at veksthastighet ble påvirket av både lysnivå og NO3-E konsentrasjon, mens proteininnhold hovedsakelig ble påvirket av NO3-E konsentrasjon. Økningen i proteinkonsentrasjon steg raskt ved lave konsentrasjoner av intracellulært nitrat, NO3-I, men sakket av ved verdier over 0,2 mg NO3-N/g DW. En NO3-I verdi på over 0,2 kan derfor brukes som en indikator på et relativt høyt proteininnhold for sukkertare, men det kreves mer forskning for å se om dette også gjelder for ville bestander.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectMarine Coastal Development, Marine Biology and Biochemistryen
dc.titleProteininnhold og vekst for Saccharina latissima dyrket ved varierende tilførsel av nitrat og lysnb_NO
dc.title.alternativeProtein content and growth for Saccharina latissima cultivated under varying supply of nitrate and lighten
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber50
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap,Institutt for biologinb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel