Show simple item record

dc.contributor.advisorMehus, Ingar
dc.contributor.authorJønsson, Jørgen Fossum
dc.date.accessioned2019-09-06T14:12:38Z
dc.date.available2019-09-06T14:12:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613715
dc.description.abstractSammendrag: Formål Formålet med denne studien var å belyse fenomenet frafall i fotball sett i et bioøkologisk perspektiv. Problemstilling Hva er årsaken til frafallet i ungdomsfotballen utenfor byene? Har det konsekvenser for fysisk helse den dag i dag? Teori Teorien som her ble brukt var Bronfenbrenner sin bioøkologiske modell. Dette for å finne eventuelle påvirkninger individet har vært gjennom, Tillegg til DMSP modellen til Fahlström et all blir belyst. Metode Metoden i denne studien er av den kvalitative metoden. Her ble det utformet en intervjuguide og senere utført dybdeintervjuer. Informantene hadde alle spilt fotball og sluttet med fotball i ungdomsårene 14-16 år. Diskusjon/analyse I diskusjonsdelen vil det bli knyttet opp hva informantene sa under intervjuene, og videre bli knyttet opp mot den valgte teorien.
dc.description.abstractSummary: purpose The purpose of this study was to elucidate the phenomenon of dropout in football seen from a bioecological perspective. Business Issues What is the reason for the dropout in youth football outside the cities? Does it have consequences for physical health today? Theory The theory used here was Bronfenbrenner's bioecological model. This is to find any impact the individual has been through, supplement to the DMSP model of Fahlström et al. Method The method in this study is of the qualitative method. An interview guide was designed here and later in-depth interviews were performed. The informants had all played soccer and ended with football in their youth 14-16 years. Discussion / assay In the discussion section it will be linked up what the informants said during the interviews, and further be linked to the chosen theory.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFrafall i fotball, sett i et bioøkologisk perspektiv.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record