Show simple item record

dc.contributor.advisorTjora, Aksel
dc.contributor.authorOlsen, Synnøve Bjørseth
dc.date.accessioned2019-09-06T14:12:25Z
dc.date.available2019-09-06T14:12:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613688
dc.description.abstractStudien min handler om hvilken forståelse utleierne i Midtbyen har av sin rolle og sitt ansvar til å utvikle byen. I denne studien har jeg benyttet meg av kvalitativ metode, nærmere bestemt dybdeintervju, for å få svar på oppgavens spørsmål. Jeg har intervjuet fire av de store eiendomsselskapene i Trondheim, der et av kravene var at de måtte eie gateplanslokaler i Midtbyen. Handelsnæringen i Midtbyen går ned, og tiltak for å redde næringen bør settes i gang. Det har lenge vært en politisk debatt om hvordan Midtbyen skal bli bevart, og kommunen har vedtatt ulike tiltak som ikke har gått overens med den fallende butikkomsetningen. Noen prioriterer miljø og kultur, mens andre vil ha mer fokus på vekst og handel. Ved hjelp av teori fra Thomasteoremet, og Berger og Luckmanns legitimeringsprosess, med hovedfokus på lingvistisk objektivering og symbolske universer, undersøker jeg hvordan utleierne legitimerer Midtbyen. Ved bruk av lingvistiske objektivering som vakthund, ordentlige og sponsorer, er utleierne med på å skape en pragmatisk teoretisk framstilling av seg selv, som viser til en viktig samfunnsrolle og et stort samfunnsansvar. Det kommer også fram i anaylsen at utleierne og kommunen har et anspent forhold til hverandre, der utleierne mener kommunen ikke gjør nok for å redde handelsnæringen. Utleierne legitimerer sin virksomhet gjennom forbruk, handel og vekst. I motsetning til dette legitimerer kanskje Trondheim kommune sin virksomhet gjennom symbolske universer på et annet sted enn hva utleierne gjør. De symbolske universene mellom utleierne og kommunen vil dermed føre til en "legitimeringskræsj", fordi aktørene prioriterer annerledes. Det er med dette ingen fasit om hvordan Midtbyen skal konstrueres, fordi alle ser ikke den sosiale virkeligheten på lik måte.
dc.description.abstractThis paper will deal with the understanding the landlords of Midtbyen has about their role and responsibility to develop the city. I’m using a qualitative method, an in depth interview, to answer the problem put forward in the paper. I’ve interviewed four of the largest holding companies in Trondheim, where one of the conditions to participate, was owning real estate in Midtbyen. Retail shopping in Midtbyen has been in a downward spiral, and measures to remedy this situation have to be put in place. There is an ongoing political debate about the best way to preserve the downtown, and the local politicians have adopted several measures that haven’t had any significant effects on the problem. They are prioritizing different aspects of the growth of the city, in stark contrast with the wishes of the holding companies. Using theory from the Thomasteoremet, and Berger and Luckmann's legitimation process, with the main focus on incipient legitimation and symbolic universes, I examine how the landlords legitimize Midtbyen. By using incipient legitimation as a watchdog, proper and sponsors, the landlords help to create a pragmatic theoretical depiction of themselves, which point to an important social role and a great social responsibility. It also emerges from the analysis that the landlords and the local politicians have a tense relationship, where the landlords believe the politicians doesn’t do enough to save the trade industry. The landlords legitimate their business through consumption, trade and growth. In contrast, the local politicians may legitimize its activities through different symbolic universes elsewhere than what the landlords do. The different symbolic universes between the landlords and the local politicians will thus lead to a "legitimation crash" because the actors prioritize differently. With this no one is aware of how Midtbyen is to be constructed, because everyone does not see the social reality in the same way.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleInvestorer eller byutviklere?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record