Show simple item record

dc.contributor.advisorSæther, Stig Arve
dc.contributor.authorRye, Andreas
dc.date.accessioned2019-09-06T14:12:04Z
dc.date.available2019-09-06T14:12:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613642
dc.description.abstractDenne oppgaven har som formål å gi en forståelse av hva fotballtalenter i Eliteserie- og Postnordligaklubber opplever som stressende i overgangen fra junior-til-seniorfotball, i lys av spillernes prestasjon og utvikling. Oppgavens teoretiske utgangspunkt er forankret i Lazarus (2006) sitt transaksjonelle perspektiv på stress, samt tidligere forskning på talentutvikling og spesielt overgangen fra junior-til-seniornivå. Det ble gjennomført semistrukturerte intervju med ti talenter, henholdsvis fem fra ulike klubber i Eliteserien og fem fra Postnordligaen. Funnene understeker at overgangen oppleves som stressende, og at talentene opplever stress relatert til alle de tre kategoriene; konkurranse-, organisatorisk- og personlige forhold. Studien har eksempelvis identifisert konkurransestressorer som press for å prestere, høyere nivå, dårlige forberedelsesvilkår og intern konkurranse med jevnaldrende. Organisatoriske stressorer som ble identifisert er knyttet til blant annet mellommenneskelige forhold, seleksjon og eksterne forventninger. Personlige stressorer som ble identifisert var kombinasjonen fotball og skole, skader og sykdom, og venner og prioriteringer. Det er også funnet både nivå- og individuelle forskjeller, hvor eksempelvis; høyere fysisk nivå og ta vare på muligheter i kamp var unike funn blant talentene i Postnordligaen. Talentene i Eliteserien opplever; den generelle nivåforskjellen mellom junior-og-seniorlaget som for stor og manglende kamparena som stressende. Individuelle forskjeller kan illustreres ved at talentene som kun er regelmessige hospitanter opplever dårlige forberedelsesvilkår og hospiteringsstruktur som stressende, noe de faste hospitantene ikke opplever. Talentene fra begge nivå responderer til tider med angst som følger av visse stressorer. I lys av prestasjon, opplever spillerne dette som hemmende, hvor de sliter med å bruke sine ferdigheter fullt ut og effektivt, spiller på det trygge og unngår å involvere seg i spillet. I et utviklingsperspektiv vil implikasjoner som følge av stress kunne redusere spillernes sannsynlighet for å realisere eget potensial og nå profesjonelt nivå, siden mestring av stress er avgjørende i den forstand (Holt & Dunn, 2004). Disse potensielle implikasjonene vil også diskuteres i denne oppgaven. Nøkkelord: talentutvikling, karriereovergang, stress, kvalitativ, spillerperspektiv
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to gain an understanding of talented football players perceived experiences of stress in the transition from youth-to-senior football, with respect to performance and development. The thesis is guided by Lazarus (2006) transactional framework of stress and research on talent development, with attention drawn towards the youth-to-senior transition. Ten players participated, using qualitative semi-structured interviews. The sample consist of five players from clubs in Eliteserien and five from Postnordligaen. Findings highlights that the transition is indeed stressful, with players reporting stress relating to all three categories; competitive-, organizational- and personal domain. The study has for instance identified competitive stressors originates from pressure to perform, higher level, poor preparation conditions and internal competition with other youth players. Organizational stressors found in this study involves interpersonal relationships, selection and external expectations. Personal stressors identified involves balancing school and football commitments, injury and illness, and friends and priorities. Differences between both competition levels and individuals were also identified. While for instance; higher physical level and making most of match opportunities are unique findings from Postnordligaen, players from Eliteserien reports; to big gap between youth-to-senior level and a lack of match arena as stressors. Individual differences can be illustrated by comparing the players involvement with the senior squad on a regular or permanent basis. Players who only get regular opportunities with the senior squad for instance reports poor preparation conditions and secondment structure as stressors. Players from both competition levels respond with anxiety in relation to certain stressors. With respect to performance, players are reporting struggles to fully and effectively utilize their skills, playing safe and avoid getting involved in the play. Focusing on development, the detrimental impact of stress found in this study may possibly decrease the players likelihood to realize their potential and develop into professional level, since coping with stress is crucial in that matter (Holt & Dunn, 2004). Those potential implications will also be discussed in this thesis. Keywords: talent development, career transition, stress, qualitative, players-perspective
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleStress i overgangen junior-til-seniorfotball: Et spillerperspektiv
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record