Show simple item record

dc.contributor.advisorFeren, Anne
dc.contributor.advisorKarlsen, Hanne
dc.contributor.authorHovig, Frida Wilberg
dc.contributor.authorJensen, Fritjof Selnes
dc.contributor.authorKirkevold, Helene Røisgård
dc.date.accessioned2019-09-06T14:11:22Z
dc.date.available2019-09-06T14:11:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613546
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven var en del av LianTunets pågående prosjekt med å videreutvikle konseptet Matnyttig skoledag til et undervisningsopplegg som kan brukes nasjonalt. LianTunet AS er et selskap som ønsker å fremme holdning til og bruk av lokal mat. Målet med oppgaven var å utvikle et undervisningsopplegg som baserte seg på læreplanen i mat og helse fra Fagfornyelsen 2020. Det skulle fokuseres på bærekraft, sanseapparatet, hygiene og mattrygghet, lokale råvarer i sesong og helsefremmende kosthold gjennom å skape matglede og mestringsfølelse blant elevene. Det var et ønske at opplegget skulle kunne gjennomføres minst en dag i løpet av skoleåret, og at det skulle være billig og enkelt gjennomførbart. Arbeidet med oppgaven ble delt inn i tre perioder, der den første var informasjonsinnhenting. Denne perioden ble blant annet brukt til å besøke LianTunet, hvor LianTunets gjennomføring av Matnyttig skoledag ble observert. Videre ble Utdanningsdirektoratets hjemmesider brukt til å hente informasjon om Fagfornyelsen 2020. Universitetsbibliotekets søkesider og Google Scholar ble brukt til å finne informasjon om ulike temaer som kunne være relevante for utformingen av aktivitetene. Det ble også undersøkt om det fantes lignende opplegg med aktiviteter som kunne passe inn i en nasjonal Matnyttig skoledag. En spørreundersøkelse ble laget for å kartlegge om skolene hadde mulighet og interesse av å arrangere en dag lik LianTunets Matnyttig skoledag. I andre periode av arbeidet med bacheloroppgaven ble aktiviteter til en nasjonal Matnyttig skoledag utarbeidet. Aktivitetene ble utarbeidet ved å se på lignende opplegg funnet i informasjonsinnhentingen og ved å diskutere egne ideer. Svarene fra spørreundersøkelsen ble også gjennomgått i denne perioden og brukt til utforming av aktivitetene. Noen av aktivitetene ble testet da de i stor grad var basert på egne ideer. I tredje periode ble aktivitetene samlet til et vedleggshefte. Videre ble det laget tabeller med oversikt over hver aktivitet innenfor kategoriene bærekraft, grunnleggende teknikker, sensorikk og ernæring. Vedleggsheftet og tabeller med oversikt over hver aktivitet har blitt omtalt som en Verktøykasse. Det ble også utarbeidet pakker med forslag til hvordan aktivitetene i Verktøykassen kan settes sammen til en hel undervisningsdag. Denne Verktøykassen, pakkene og svarene fra spørreundersøkelsen utgjør det samlede resultatet av arbeidet i denne oppgaven. Matnyttig skoledag kan sies å passe inn i undervisningsløpet i mat og helse for mellom- og ungdomstrinn ved at det er basert på Fagfornyelsen 2020. Temaene bærekraft og sensorikk er valgt å gi egne inndelinger i Verktøykassen og blir dekket i disse. Hygiene og mattrygghet, lokale råvarer i sesong og helsefremmende kosthold er ikke gitt egne inndelinger. De inngår likevel indirekte i aktivitetene i de nevnte inndelingene, samt i de øvrige inndelingene grunnleggende teknikker og ernæring. Det konkluderes med at nasjonal Matnyttig skoledag kan gjennomføres som et undervisningsopplegg, men at det er nødvendig med videre arbeid før det kan distribueres.
dc.description.abstractThis bachelor thesis was part of LianTunet’s ongoing project to further develop the concept of “Matnyttig skoledag” into a teaching program that can be used nationally. LianTunet AS is a non-commercial company that wants to promote a mindset and raise awareness towards the use of local food. The intention of this thesis was to develop a teaching program based on the new curriculum in the food and health subject from the national curriculum renewal 2020 (Fagfornyelsen 2020). The thesis focused on sustainability, sensory, hygiene and food safety, local food in season and health-promoting diet, through creating a sense of prowess and a love of food among the pupils. There was a wish that the teaching program could be carried out at least once a year, and that the program should be cheap and easy to implement. While working with this thesis the process was divided into three phases, where the first phase involved information gathering. Observations were made at LianTunet’s implementation of “Matnyttig skoledag”. Furthermore, the Norwegian Directorate of Education’s website was used to retrieve information on the national curriculum renewal 2020 (Fagfornyelsen 2020). The University Library’s search sites and Google Scholar were used to find information on various topics that could be relevant for the design of the activities. It was also examined whether there were similar projects with activities that could fit into a national “Matnyttig skoledag”. A survey was made to determine whether the schools had the opportunity and interest to arrange a day similar to LianTunet’s “Matnyttig skoledag”. During the second phase several activities were prepared for a domestic “Matnyttig skoledag”. These activities were inspired by studying similar projects found in the first phase and by discussing our own ideas. The answers from the survey were analyzed during this period and used when designing the activities. Some of the activities were tested as they were largely based on our own ideas. During the third phase, the activities as a whole was gathered in the appendix. Furthermore, records were created with an overview of each activity within the categories: sustainability, basic techniques, sensory and nutrition. The activities in the appendix and the records with an overview of each activity have been referred to as a “Toolbox”. Combinations of activities was made as an example to how the Toolbox can be put together to fit in an ordinary day at school, called packages. This Toolbox, the packages, and the survey responses made up the overall result of this thesis. “Matnyttig skoledag” can be said to fit into the teaching course in the subject food and health, for pupils in middle and lower secondary school, by being based on the national curriculum renewal 2020 (Fagfornyelsen 2020). Sustainability and sensory have been provided for in separate sections in the Toolbox, and the topic is covered in these sections. Hygiene and food safety, local food and health-promoting diet have not been given separate sections. They are, however, indirectly included in the activities in the previously mentioned sections, as well as in the sections: basic techniques and nutrition. It is concluded that “Matnyttig skoledag” can be used as a teaching program, but there is need of further development before it can be distributed nationally.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVidereutvikling av et undervisningsopplegg i mat- og helsefaget basert på Fagfornyelsen 2020
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record