Show simple item record

dc.contributor.advisorSimonsen, Siri Gunn
dc.contributor.authorGram, Malin
dc.contributor.authorNereng, Sunniva
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:47Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613390
dc.description.abstractBakgrunn: Pasientoverganger er en sårbar situasjon i ethvert pasientforløp. Det er et område hvor pasientsikkerheten utfordres i større grad. Kvalitet og pasientsikkerhet er to viktige begrep som henger sammen. Pasienten skal vernes mot unødig skade. Samhandlingsreformen som ble iverksatt i 2012 har ført til en rekke endringer som har påvirket både spesialist- og primærhelsetjenesten. Samhandlingen mellom sykehusene og kommunene har blitt satt mer i fokus. God samhandling og kommunikasjon mellom tjenestenivå er viktig for pasientsikkerheten. Hensikt: Undersøke hvordan sykepleiere oppfatter kommunikasjonen og samhandlingen mellom sykehus og kommunehelsetjenesten i pasientoverganger. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Det har blitt benyttet vitenskapelige forskningsartikler. Strukturerte søk har blitt utført i databasene SveMed+ og Pubmed. Resultat: Informasjonsoverføringen mellom sykehusene og kommunene er i mange tilfeller mangelfull. Ulike perspektiver utfordrer samhandlingen. Mangel på prosedyrer for hva elektroniske meldinger skal inneholde gir rom egen tolkning og variasjon. Sykepleiere i sykehus og i kommune tillegger ulik vekt på hva som er viktig informasjon. Sykepleiere i sykehus fokuserer i stor grad på det medisinske ved pasienten. Sykepleiere i kommunen ønsker informasjon om pasientens funksjonsnivå, boforhold og behov for hjelpemidler. Konklusjon: Samhandlingen om utskrivningsklare pasienter har et stort forbedringspotensiale. Kommunikasjonen og samhandlingen mellom sykehusene og kommunene må forbedres. Det er behov for prosedyrer for hva de ulike PLO-meldingene skal inneholde.
dc.description.abstractBackground: Patient transitions is a vulnerable situation in the continuity of patient care. Patient transitions challenge the patient safety. Quality and patient safety are two important terms. The two terms are closely related. Patients should be protected from unnecessary harm. A number of changes have occurred after the implementation of Samhandlingsreformen in 2012. Collaboration between hospitals and municipalities has been given a greater focus. Collaboration and communication between health care sectors is important for the patient safety. Aim: Explore how nurses perceive communication and collaboration between hospitals and municipalities in patient transitions. Method: The study is a literature study using scientific research articles. Searches were conducted in the databases SveMed+ and Pubmed. Results: Information exchange between hospitals and municipalities is inadequate in several cases. Different perspectives challenge the collaboration. The e-message system lack procedures. The lack of procedures opens up for own interpretation and variation. Hospital nurses and nurses in the municipalities emphasize differently in the information exchange. Hospital nurses are focusing on the medical aspects regarding the patient. Nurses in the municipalities want information regarding the patients functional level, living conditions and the need for self-help devices. Conclusion: Collaboration regarding patients getting discharged has a great potential for improvement. Communication and collaboration between hospitals and municipalities must improve. The health care sector needs procedures that describes the content in the e-message system.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePasientsikkerhet i informasjonsoverføringen mellom sykehus og kommune - et sykepleieperspektiv
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record