Show simple item record

dc.contributor.advisorOdberg, Kristian Ringsby
dc.contributor.authorFallingen, Fredrik Gudbrandsen
dc.contributor.authorFrich, Sunniva Elise Müller
dc.contributor.authorFarmen, Marit Helmerstuen
dc.contributor.authorFlagestad, Marit Kolden
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:47Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613389
dc.description.abstractBakgrunn: Kampanjen til World Health Organization (WHO) har et mål om å redusere medikamentrelaterte skader med 50% fra 2017-2022. Et ønskelig mål er å kunne bidra til at brukere skal kunne bo hjemme så lenge det er hensiktsmessig og ønskelig for den enkelte. Sykepleier har en sentral rolle i medikamentadministrerings-prosessen. Multidose skal sikre gode medikamentrutiner, frigi sykepleiedagsverk og være et sikrere alternativ til manuell dosettfylling. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvordan sykepleier kan bidra til sikker medikamentadministrering i arbeidet med multidose i hjemmesykepleien, og hvilke faktorer som påvirker pasientsikkerheten. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier bidra til sikker medikamentadministrering i hjemmesykepleien, med fokus på multidose?» Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie som gjennom relevant fag- og forskningslitteratur besvarer problemstillingen. Fem vitenskapelige artikler er brukt i studien. Resultat: Ut i fra våre funn kan vi trekke ut fem tema som er viktige ved sikker administrering av multidose. Disse fem temaene er; kommunikasjon, informasjon, kartlegging, tverrfaglig samarbeid og organisatoriske forhold. Konklusjon: Sykepleier må kartlegge pasienten før oppstart av multidose og ha fokus på individtilpasset informasjon og kommunikasjon. I tillegg er tverrfaglig samarbeid og organisatoriske forhold som god ledelse viktig for en trygg yrkesutøvelse.
dc.description.abstractBackground: The World Health Organization (WHO) has launched a campaign that aims to reduce drug-related adverse events by 50% in the period 2017-2022. The goal is to enable the individuals to live at home as long as appropriate. The nurse has a central role in the drug administration process. Multidose should ensure good drug routines, facilitate nursing work and offer a safer alternative to manual dosing. Objective: The purpose of the study is to describe how nurses may contribute to safe drug administration when using multidose in the home care setting, and which factors affect patient safety. Research question: "How can the nurse contribute to safe drug administration at home, focusing on multidose?” Methods: The bachelor's thesis is a literature study that answers the research question through relevant research literature. Five scientific papers are used in this study. Results: Based on our findings, we extracted five themes important for safe administration of multidoses. The five themes are; Communication, information, mapping, interdisciplinary collaboration and organizational conditions. Conclusion: Nurses must map the patient before initiating multidose and focus on the individually adapted information and communication. In addition, interdisciplinary collaboration and organizational conditions such as good management are important for safe professional practice.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSikker bruk av multidose i hjemmesykepleien
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record