Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorUlvestad, Ingunn
dc.contributor.authorBørmark, Astrid Pauline Elliott
dc.contributor.authorBrøto, Emma Roen
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:34Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613372
dc.description.abstractBakgrunn: Kronisk, obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en økende sykdom i befolkningen. Den viktigste årsaken til sykdommen er tobakksrøyk. Røykeslutt skal være det beste tiltaket for å forebygge forverring av sykdommen. For å motivere pasienter med KOLS til å slutte å røyke, er det nødvendig å belyse sykepleieres motiverende rolle. Hensikt: Å undersøke hvordan sykepleiere kan motivere pasienter med KOLS til å slutte å røyke. Metode: Litteraturstudien er basert på vitenskapelige artikler og annen relevant litteratur, som sammen ble brukt til å besvare studiens problemstilling. Strukturerte søk etter vitenskapelige artikler er gjort i databasene Cinahl, SveMed+ og Medline Resultat: Resultatene belyser ulike metoder som sykepleiere kan benytte seg av for å motivere pasienter med KOLS til røykeslutt. Det er derfor sammenfattet tre sentrale temaer. • Å motivere for å redusere bruken av tobakk • Å motivere i form av støtte • Å motivere relatert til KOLS og pasienters psykiske helse. Konklusjon: Sykepleiere må skape en god relasjon til pasientene med KOLS for å kunne gi individuell oppfølging. Den individuelle oppfølgingen skal innebære motivasjon i form av støtte, informasjon, empati, hjelp til reduksjon og kartlegging av psykisk helse.
dc.description.abstractBackground: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is becoming a more frequent disease in the population. The main cause for the disease is smoking. Smoking cessation will be the best measure to prevent deterioration of the disease. To motivate patients with COPD for smoking cessation, it is necessary to highlight the nurse's role to motivate. Aim: To examine how nurses can motivate patients with COPD to stop smoking. Method: The literature review is based on scientific studies and other relevant literature, which collectively are used to answer the study's aim. Structured searches for scientific studies in databases has been done in Cinahl, SveMed+ and Medline. Results: The result highlights different methods nurses can use to motivate smoking cessation for patients with COPD. It is summarized in these three key themes: • To motivate for reduced use of tobacco • To motivate by giving support • To motivate related to COPD and patients mental health Conclusion: Nurse´s have to create a good relationship with the patient with COPD to give an individual follow-up. The individual follow-up should involve motivation by giving support, information, empathy, help with reduction and survey of mental health.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMotivasjon til røykeslutt for pasienter med kronisk, obstruktiv lungesykdom
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel