Show simple item record

dc.contributor.advisorSimonsen, Siri Gunn
dc.contributor.authorFoss, Eldri Haugen
dc.contributor.authorPlassen, Edle Ramstad
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:29Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613365
dc.description.abstractInnledning Over 300 personer i Norge som er under 18 år får påvist den kronsike sykdommen diabetes type 1 hvert år. Dette er en krevende sykdom som krever oppmerksomhet og tid fra personen hver dag. Hensikt Hensikt med denne studien er å finne ut hvordan man som sykepleier kan veilede ungdom i å takle utfordringer knyttet til en kronisk sykdom, i en problematisk tid i livet. Det blir sett på ulike utfordringer ungdommen kan møte, samt hvordan sykepleier kan veilede for at ungdommen kan takle disse utfordringene. Metode Denne oppgaven er en litteraturstudie. Systematiske litteratursøk er foretatt i Cinahl, samt generiske søk er gjennomført i Google Scholar og PubMed. Det er brukt inklusjons- og eksklusjonskriterier. Resultat Studiene viser til flere relevante elementer, som hvilke utfordringer ungdommen får gjennom å bli diagnostisert med en kronisk sykdom. Dette i en tid der ungdommen vil være i puberteten, som også er utfordrende i seg selv. Diabetes kan føre med seg psykososiale vansker, skolemiljø kan være utfordrende, og det er viktig at sykepleieren kan ruste ungdommen til å være en egen behandler etter utskrivelse. Det er viktig å få ungdommen til å se sykommen gjennom et korttid- og langtidsperspektiv. Konklusjon At sykepleier og pasient kan opparbeide et godt tillitsforhold er avgjørende for å ha best mulig forutsetninger på sykehus og etter utskrivelse. Opplæring, både gjennom informasjon og på medisinske prosedyrer er viktig. Sykepleier må motivere til behandling, og mestringsstrategier kan være smart for pasienten.
dc.description.abstractIntroduction More than 300 people in Norway under the age of 18 are diagnosed with the disease «diabetes type 1» every year. This is a demanding disease that requires attention from the affected person every day. Purpose The purpose of this study is to find out how a nurse can guide adolescents in handling chronic disease-related challenges in a problematic time in their lives. The study focuses on various challenges the adolescent can face, as well as how the nurse can guide the adolescent to cope with these challenges. Method This is a literature study. Systematic literature searches have been conducted in Cinahl, as well as generic searches have been conducted in Google Scholar and PubMed. Inclusion and exclusion criteria have been used. Results This study shows numerous relevant elements, like the challenges the adolescents will get when diagnosed with a chronic illness. This is also a time when the adolescents have to contend with puberty, which is another challenge in itself. Diabetes can lead to psychosocial problems and challenges in school environment. It is important that the nurse can prepare the youth to deal with the disease after hospital discharge. It is also important to make the youth aware of short-term and long- term perspectives. Conclusion The fact that the nurse and patient can build up a good relationship based on trust, is crucial to having the best possible conditions in the hospital and after their discharge. Training, both through information and on medical procedures, is important. The nurse must motivate for treatment, and coping strategies can be a smart option for the patient.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier forberede ungdom med nyoppstått diabetes på utfordringer etter utskrivelse?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record