Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFossum, Siri Ødegaard
dc.contributor.authorMagnussen, Julie Solveig
dc.contributor.authorKjærstad, Madeleine
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:28Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613364
dc.description.abstractBakgrunn: Brukermedvirkning kan være vanskelig å oppnå hos pasienter som lider av depresjon. Likevel er dette svært viktig for å kunne bidra til en god behandling innen denne pasientgruppen, slik at de selv kan bli motivert til å gjøre endringer. Dette vil kunne bidra til at pasientene blir bedre, og kan føre til at pasientene etterhvert vil ta mer initiativ til å gjøre ting de tror kan føre til bedre helse. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse temaet brukermedvirkning, og finne tiltak som er med på å stimulere til økt brukermedvirkning hos pasienter med depresjon. Metode: Oppgaven er basert på en systematisk litteraturstudie. Det er blitt gjort systematiske litteratursøk i databasene Medline (Ovid), SveMed+ og Cochrane Library for å finne relevante forskningsartikler som belyser temaet, og som er med på å besvare problemstillingen. I denne oppgaven er det blitt benyttet fem studier, hvor tre av dem er fra Norge, og de to andre fra Sverige og Nederland. Resultat: Det ble identifisert tre hovedfunn relatert til problemstillingen: 1) håp, mestring og empowerment, 2) Individuell Plan (IP), 3) Tillit, kommunikasjon og motivasjon. Konklusjon: Pasienter med depresjon kan ofte være initiativløse, og ha en opplevelse av håpløshet. Som sykepleier kan man stimulere til økt brukermedvirkning gjennom å skape håp, mestring og ta i bruk empowerment. Gjennom kommunikasjon kan det opparbeides et tillitsforhold mellom sykepleier og pasient. Like viktig er det at sykepleieren er med på å motivere pasienten, eller sammen med pasienten finner aktiviteter som gjør at pasienten opplever hverdagen mer meningsfull. En IP har fokus på individets behov, og består ofte av mål pasienten ønsker å oppnå, som igjen kan gi en mestringsfølelse og økt selvtillit, og et ønske om endring.
dc.description.abstractBackground: User participation can be difficult to achieve with patients who suffering from depression. Nevertheless, this is important in order to contribute to a good treatment within this patient group, so that themselves can be motivated to make changes. This may help the patients to improve and can eventually lead to the patients taking more initiatives to do things they think can help. Purpose: The purpose of this literature study is to elucidate the topic of user participation and find measures that help stimulate to increase user participation for patients with depression. Method: This task is based on a systematic literature study. Systematic literature searches have been made in the databases Medline (Ovid), SveMed + and Cochrane Library to find relevant research articles that shed a light on the topic, which help answer the research question. In this task, five studies have been used, three which are from Norway, and the remaining two from Sweden and the Netherlands. Results: Three main findings related to the problem was identified: 1) hope, coping and empowerment, 2) individual plan (IP), 3) trust, communication and motivation. Conclusion: Patients with depression can be in lack of initiative and experience hopelessness. As a nurse, you can stimulate to increase user involvement by creating hope, coping and empowerment. Through communication, a relationship of trust can be established between the nurse and the patient. Equally important is that the nurse helps motivate the patient or find activities that makes the patient's everyday life meaningful. An IP focuses on the individual's needs and consist goals the patient wishes to achieve. Furthermore, this can give a sense of self-worth, increased confidence and a desire to change.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan man som sykepleier stimulere til økt brukermedvirkning hos pasienter med depresjon?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel