Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVifladt, Anne
dc.contributor.authorKlevengen, Linn Heidi Gamme
dc.contributor.authorFlaagen, Julie Sønsteby
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:23Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613357
dc.description.abstractSAMMENDRAG Tittel: Dato: 16.05.19 "Hvordan påvirker holdninger utøvelsen av sykepleie i møte med pasienter med levercirrhose?" Deltaker: Linn Heidi Gamme Klevengen og Julie Sønsteby Flaagen Veileder: Anne Vifladt Stikkord/ nøkkelord Sykepleiers holdninger, alkoholmisbruk, levercirrhose, stigmatisering (3-5 stk) Antall sider/ord: 36/10535 Antall vedlegg: 0 Bakgrunn: Sykepleieren møter pasienter i alle sammenhenger som har bakgrunn som kan skape holdningsutfordringer. Levercirrhose oppstår i de fleste tilfeller på grunn av alkoholmisbruk og sykdommen kan derfor ses på som selvforskyldt. Dette kan være vanskelige situasjoner å stå i og sykepleieren skal i enhver situasjon behandle pasientene likt til tross for egne holdninger eller fordommer knyttet til pasientens bakgrunn. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å bevisstgjøre om sykepleierens holdninger har en påvirkning på utøvelse av sykepleie, når pasienten har diagnosen levercirrhose. Metode: Et litteraturstudie hvor seks artikler er brukt for å besvare problemstillingen. Det er brukt både kvantitative og kvalitative vitenskapelige forskingsartikler for å gjøre rede for temaet. Både sykepleier og pasient sin oppfatning av fenomenet er brukt for å belyse helheten. Aveyard sin metode er brukt som kilde. Resultat: Analysen ble rettet mot om sykepleierens holdninger kan påvirke utøvelsen av sykepleie til pasienter med levercirrhose, og vi kom frem til følgende temaer fra de valgte artiklene: Sykepleierens stigmatiserende holdning til pasientgruppen, manglende kunnskap hos sykepleieren om pasientgruppen og manglende interesse og engasjement for pasientgruppen. Konklusjon: Funn viser at lite kunnskap og erfaring med pasientgruppen skaper holdningsutfordringer. Sykepleien blir mindre profesjonell og pasientene blir utsatt for unødvendig stigmatisering og diskriminering i helsetjenesten.
dc.description.abstractABSTRACT Title: Date: 16.05.19 "How does nurse attitudes affect healthcare delivery to patients with cirrhosis?" Participants: Linn Heidi Gamme Klevengen og Julie Sønsteby Flaagen Supervisor: Anne Vifladt Keywords Nurse attitudes, alcohol abuse, liver cirrhosis, stigma (3-5) Number of pages/words: 36/10535 Number of appendix: 0 Background: The nurse meet patients in every context that has background that can cause attitude problems. Liver cirrhosis often occurs because of alcohol abuse or dependency, and can therefore, be categorized as a self-inflicted disease. These situations can be difficult for healthcare delivery where nurses are mandatory to treat patients likewise regardless of their attitudes and prejudices to the patients` background. Aim: The aim of the study is to be aware if the nurse attitudes have an impact on the healthcare delivery, when the patient has liver cirrhosis. Method: A literature review including six articles were used to answer the question “How does nurse attitudes affect healthcare delivery to patients with cirrhosis?”. Qualitative and quantitative scientific research articles where used to elaborate on the phenomenon. Nurses perceptions of the aspect were used and the patients` perceptions to illuminate the entirety. Aveyards` method for literature review were used as a source. Result: The analysis was targeted towards what can affect nurses’ attitudes for delivery of nursing care to patients with liver cirrhosis. The analysis led to three following themes; nurses stigmatizing attitude toward the patient group, lack of knowledge and experience from nurses about liver cirrhosis and lack of interest and commitment for the patient group. Conclusion: The results show that the challenges with attitudes is based on lack of knowledge and experience with the patient group. Nursing care gets less professional, and patients are exposed to unnecessary stigmatizing and discrimination in healthcare delivery.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan påvirker holdninger utøvelsen av sykepleie i møte med pasienter med levercirrhose?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel