Show simple item record

dc.contributor.advisorNordang, Kirsten
dc.contributor.authorPaulseth, Eli
dc.contributor.authorStrande, Mina Marie
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:11Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613340
dc.description.abstractTittel: Hvordan kan sykepleier ved bruk av ESAS bidra til bedre symptomlindring hos palliative pasienter? Dato: 16. 05.19 Deltaker(e)/ Eli Paulseth Mina Marie Strande Veileder(e): Kirsten Nordang Stikkord/nøkkelord ESAS, symptomlindring, palliasjon (3-5 stk) Antall sider/ord:45/9507 Antall vedlegg:1 Kort beskrivelse av master/bacheloroppgaven: Introduksjon: For å sikre god og kontinuerlig symptomlindring hos palliative pasienter, er det innført et standardisert kartleggingsverktøy, Edmonton Symptom Assessment System (ESAS). ESAS er ment til bruk av symptomkartlegging hos palliative pasienter. Hensikt: Hensikten med litteraturstudien er å belyse hvorfor ESAS er et viktig kartleggingsverktøy for å gi bedre symptomlindring hos palliative pasienter. Litteraturstudien ses i et sykepleieperspektiv. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Strukturerte søk har resultert i seks sykepleierelevante forskningsartikler. Disse er blitt analysert kritisk. Resultat: Litteraturstudien har funnet forskjellige faktorer som påvirker ESAS evne til symptomlindring hos palliative pasienter. Det ble i studien avdekket både fordeler og ulemper ved ESAS som kartleggingsverktøy. Disse fordelene og ulempene går ut på systematisk registrering, sykepleiers kompetanse, både pasient og sykepleiers motivasjon og implementeringsutfordringer. Konklusjon: ESAS som kartleggingsverktøy kan bidra til bedre symptomlindring. Sykepleiers kompetanse og erfaring er en viktig faktor. Sett fra et sykepleieperspektiv er det hovedsakelig lindring av symptomer og smerte hos pasienten som er hovedmålet i palliativ pleie. Systematisk kartlegging gir kontinuitet og bedre oppfølging av hver enkelt pasient. Sykepleiers kompetanse og erfaring er sammen med ESAS en forutsetning for god symptomlindring. Pasientens motivasjon og evne til å utføre ESAS henger sammen med sykepleiers motivasjon til å bruke skjema og gi god opplæring. Implementeringsutfordringer henger sammen med ledelsens deltakelse. Studien avdekket noen svakheter med ESAS som kan ligge til grunn for utbedring av innholdet i skjemaet. Dette er avgjørende for bedre symptomlindring til palliative pasienter ved bruk av ESAS.
dc.description.abstractTitle: How can nurses contribute to better symptom relief in care for palliative patients by using ESAS? Date : 16.05.19 Participants/ Eli Paulseth Mina Marie Strande Supervisor(s) Kirsten Nordang Keywords ESAS, symptom relief, palliative care (3-5) Number of pages/words: 45/9507 Number of appendix:1 Short description of the bachelor thesis: Introduction: To ensure good and continuous symptom relief by palliative patients a standardized mapping tool has been introduced, Edmonton Symptom Assessment System (ESAS). ESAS is meant for use of symptom mapping by palliative patients. Aim: The literature review purpose was to illuminate why ESAS is an important mapping toll to give palliative patients better symptom relief. The literature study must be viewed in a nursing perspective. Method: This bachelor thesis is a literature review. Structured searches resulted in six relevant articles. The articles were critically analyzed. Results: The bachelor thesis have found various factors that influenced the ESAS ability to alleviate symptoms in palliative patients. The bachelor thesis uncovered both the advantages and disadvantages of ESAS as a mapping tool. These advantages and disadvantages involve systematic registration, nursing skills, both patients and nurse motivation and implementation challenges. Conclusion: ESAS as a mapping tool can contribute to better symptom relief. Nursing expertise and experience is an important factor. Seen from a nursing perspective, it is mainly relief of symptoms and pain that is the main goal of palliative care. Systematic mapping provides continuity and better follow- up of each patient. Nursing expertise and experience together with ESAS is a prerequisite for good symptom relief. Patients motivation and ability to perform ESAS is linked to the nursing motivation to use the form and provide good training. Implementation challenges are related to management participation. The bachelor review revealed some weaknesses with ESAS that may be the basis for remediation of the form. This is crucial for better symptom relief for palliative patients using ESAS.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier ved bruk av ESAS bidra til bedre symptomlindring hos palliative pasienter?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record