Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFurnes, Merete
dc.contributor.authorLofstad, Alise Larsen
dc.contributor.authorDijkstra, Marielle Suzanna
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:09Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613337
dc.description.abstractKort beskrivelse av bacheloroppgaven: Bakgrunn: Bruken av tvang overfor pasienter med demens er utbredt. Frontallappsdemens er en type demenssykdom hvor den rammede utgir vold og utagering, som følge av atferdsproblemer som symptom. Det både er og vil bli et behov for at flere sykepleiere har kunnskap om hvordan en skaper trygghet og forsvarlighet gjennom forebygging av tvang, hvor personer med demens ivaretas best mulig. Hensikt: Å øke kunnskapsnivået hos sykepleiere i dette feltet kan bidra til bevissthet på tvangsbruken og tiltak for å unngå utagering hos pasienten. Metode: Litteraturstudiet er bygget på vitenskapelige artikler og annet faglitteratur som er relevant for problemstillingen. Strukturerte søk ble gjort i databaser som Chinahl, Medline, PubMed og Swemed +. Resultat: Resultatene viser behov for mer forskning. Det er viktig å ivareta den enkeltes behov for helhetlig omsorg og forebygge tvangsbruk ved å skape tillitsfulle og nære relasjoner. Det å være et skritt foran kunne minimere og til og med hindre forekomsten av vanskelige situasjoner og tvang. Det var nødvendig med åpenhet for å gi tilstrekkelig med omsorg, respekt og forståelse i møte med personen. Det er nødvendig med tiltak som gjør tids og arbeidspresset vesentlig mindre på sykehjemsavdelingene for at tvangsbruken skal kunne minske. Sykepleierne kan også anvende en mer fleksibel tilnærming til pasienten for å forbedre kvaliteten på pasientansvaret. Det må også legge til rette for at det ikke blir brukt tvang som følge av manglende ressurser. Konklusjon: Konklusjonen er at tvangsbruk overfor pasienter med frontallappsdemens kan forebygges ved at sykepleier tilegner seg kunnskap om lidelsen og danner et bredt forståelsesperspektiv for både pasienten, lovverket og betydningen av ressursene på sykehjemmet.
dc.description.abstractShort description of the bachelor thesis: Background: There is a widespread use of coercion when it comes to patients with dementia. Frontal lobe dementia is a type of dementia where the affected patient will act violently and uncontrolled, as a consequence of behavioral problems as symptoms. There both is and will be a demand for nurses with knowledge of how to create a safe and predictable environment through prevention of coercion, where patients with dementia are taken care of in the best possible way. Purpose: Increasing the level of knowledge for nurses in this field can contribute to awareness of the use of coercion and measures for appropriately handling the patients. Method: The literature study is based on scientific articles and other academic literature that is relevant to the research question. Structured searches were made in databases such as Chinahl, Medline, PubMed and Swemed +. Results: The results show a need for more research. It is important to attend to the individual's need for holistic care and prevent coercion by creating trusting and close relationships. Being a step ahead could minimize and even prevent the occurrence of difficult situations and coercion. Transparency and openness were needed to provide sufficient care, respect, and understanding in meeting the person. Measures are needed that make time and work pressure considerably less in the nursing home departments for coercion to be able to decrease. Nurses can also apply a more flexible approach to the patient to improve the quality of patient responsibility. It must also be facilitated that coercion is not used as a consequence of lack of resources. Conclusion: The conclusion is that coercion of patients with frontal dementia can be prevented by nurses acquiring sufficient knowledge of the illness and forming a broad understanding perspective for both the patient, the law and the importance of the resources in the nursing home.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBruk av tvang overfor pasienter med frontotemporal demens
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel