Show simple item record

dc.contributor.advisorSvarthaug, Lars Aune
dc.contributor.authorBråten, Marianne Holm
dc.contributor.authorSandbu, Martine Drange
dc.contributor.authorÅlrust, Martine Svingen
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:08Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613336
dc.description.abstractInnledning: Ofte opplever sykepleieren å stå mellom de yrkesetiske retningslinjene og lovverket når status for gjenoppliving er uavklart. Pasienten, pårørende, legen og sykepleieren har ofte ulik oppfatning om vurdering av HLR-status og gjenoppliving. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å fremheve et tabubelagt tema. Dette ved å undersøke hvorfor etiske dilemmaer oppstår når en eldre pasient får hjertestans før HLR-status er avklart, og hvordan dette oppleves for sykepleieren. Metode: Det er søkt i Medline, EMBASE og Cinahl Complete med søkeordene; aged, heart arrest, resuscitation orders, nursing ethics, nursing role, experience og nurses. Syv artikler ble inkludert i oppgaven. Resultat: Etiske dilemmaer oppstår fordi det ofte blir sett på som et nederlag å dø i dagens samfunn grunnet mange muligheter for livsforlengelse. Leger og sykepleiere har forskjellig fokus, og det kom frem at noen leger ikke alltid følger pasientens ønske. Sykepleier burde involveres tidligere i et tverrfaglig samarbeid for å unngå forhastede avgjørelser. Det kom fram at det ikke var selve gjenopplivningen som var vanskelig å takle, men utfallet dersom det var dårlig. Debrifing ble trukket fram som en måte å få bearbeidet hendelsen på, i etterkant. Konklusjon: Etiske dilemmaer oppstår fordi det ikke finnes klare retningslinjer for vurdering av HLR-status og hva som er sykepleiers rolle. Dette skaper unødvendig stress for sykepleiere. Å kombinere etiske teorier kan være en hensiktsmessig måte å ta gode valg på, derfor bør etikk ha en større plass i helsefaglig- og medisinsk utdanning og praksis.
dc.description.abstractIntroduction: A nurse often experiences a dilemma between professional ethical guidelines and legislation when it is uncertain whether resuscitation should be carried out. The patient, relatives, doctor and nurse often have different opinions regarding the assessment of CPR status and resuscitation. Aim: The purpose of this literature review is to highlight the difficult topic of resuscitation of elderly patients. It will investigate why ethical dilemmas arise when an elderly patient experiences cardiac arrest before the CPR status has been clarified. It will also investigate how the nurse experiences this situation. Method: To find relevant articles the following databases were used: Medline, EMBASE and Cinahl Complete. Search keywords used were: aged, heart arrest, resuscitation orders, nursing ethics, nursing role, experience and nurses. Seven articles were included in the thesis. Results: Ethical dilemmas arise because it is often seen as a defeat to die in today's society because there are so many opportunities for life extension. Doctors and nurses have a different approach to resuscitation and it emerged that some doctors do not always follow the patient's wishes. Nurses should be involved earlier in an interdisciplinary collaboration to avoid hasty decisions. It emerged that it was not the actual revival that was difficult to deal with, but rather the outcome, if this was negative. Debriefing was highlighted as a method to process the event in retrospect. Conclusion: Ethical dilemmas arise because there are no clear guidelines for assessing CPR status and what the nurse's role is. This creates unnecessary stress for nurses. Combining different ethical theories can be an appropriate way to make good decisions. It is therefore considered that ethics should have more presence in health-related and medical education and practice.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleÆre livet og godta døden
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record