Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStigen, Linda
dc.contributor.authorKveum, Hege
dc.contributor.authorBratlien, Malin Jørandli
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:54Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613319
dc.description.abstractBakgrunn: Bakgrunnen for oppgaven er å belyse hundens positive effekt hos mennesker og hvilke potensiale en hund kan ha hos mennesker med psykiske lidelser og andre helseutfordringer. Vi har brukt fem vitenskapelige artikler som er med på å dokumentere disse effektene. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å se hvordan ergoterapeuter kan bruke hunde-assistert terapi som en del av behandling/terapi. Hunden kan brukes til mye mer enn bare et husdyr og det er noe vi ønsker å belyse gjennom denne oppgaven. De innsamlede dataene knyttes også opp mot tidligere forskning. Metode: Dette er en kvalitativ forskningsstudie der det er brukt litteratursøk og semistrukturerte intervjuer for å samle inn data. Intervjuene har blitt transkribert og analysert gjennom koding, kategorisering og tematisering for å dra ut hovedessensen. Etter dette satt vi igjen med resultatet. Resultat: Hunde-assistert terapi blir brukt i alle aldersgrupper og innen mange ulike diagnoser. Det er blitt dokumentert mange effekter. Oksytocin produksjonen øker og kortisol produksjonen blir mindre, noe som skaper ro og tilfredshet som kan bidra til symptomlindring. Konklusjon: Hunde-assistert terapi er for lite utbredt og det er fortsatt et fremmed tema og ukjent for mange, selv om man kan se tydelig at det er et viktig supplement inn i terapien. Det er helt klart rom for mere forskning på temaet.
dc.description.abstractBackground: The background for the task is to highlight the dog's positive effect in humans and what potential it has in people with mental disorders and other health challenges. Five different articles have been used to prove these effects. Purpose: The purpose with this task is to see how occupational therapists can use dog-assisted therapy as part of a treatment / therapy. The dogs has a lot more functionalities then just being a pet, and that's something we want to focus on in this task. The facts that we found can be directly put up against scientific studies. Method: This is a qualitative research study where we used literature search and semi-structured interviews to collect data. The interviews has been transcribed and analyst trough coding, categorization and thematizing to ensure that we get the main essence of the interview. Result: Dog-assisted therapy is used in all ages, groups, and in many different diagnoses. There has been documented many different effects. Oxytocin production increases and cortisol production becomes less, which creates satisfaction and calmness that can contribute to symptom relief. Conclusion: Dog-assisted therapy is still an unknown theme, although we clearly can see that it is an important supplement to the therapy. There is definitely room for more research on the subject.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDyreassistert terapi med hund og psykisk helse
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel