Show simple item record

dc.contributor.advisorBjörk, Evastina
dc.contributor.authorRøsaker, Oda Eikenes
dc.contributor.authorTingvold, Hanna Dyrud
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:54Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613318
dc.description.abstractInnledning: Mellom 20-33% av verdens befolkning lever med muskel- og skjelettlidelser, det forventes en økning av forekomst og virkning av dette på verdensbasis. Muskel- og skjelettlidelser kan påvirke et individs situasjon tilknytter arbeid, og det kan føre til et høyt sykefravær eller at individet faller ut av arbeidslivet. I forbindelse med den nye IA- avtalen i Norge og World Health Organizations (WHO) globale arbeidsplan, er disse type lidelser et stort fokus. Fordi arbeid er en så stor del av individets liv, og ergoterapeuters kjernekompetanse omhandler å sette individet i stand til å mestre egen hverdag kan dermed ergoterapeuten være en viktig ressurs i dette arbeidet. Hensikt: Studiens hensikt er å identifisere påvirkende faktorer tilknyttet arbeidsplassintervensjoner for personer med muskel- og skjelettlidelser, og hvordan ergoterapeuter kompetanse brukes. Metode: Systematisk litteraturstudie har blitt benyttet for å besvare problemstillingen. Det er inkludert 9 av 1002 artikler, hvor innholdsanalyse er benyttet. Resultat: Det er identifisert at effekten av intervensjoner tilknyttet arbeidsplassen varierer, dette kan være på grunn av personens egne mål og forventninger, omgivelsens og aktivitetens krav. For økt effekt ses hensiktsmessig å se flere intervensjoner i sammenheng, i motsetning til en intervensjon isolert. Det fremkommer av resultatene at bevisstgjøring av påvirkende faktorer er essensielt i implementeringen av intervensjoner, for å få et helhetlig bilde av arbeidstaker og dens situasjon.
dc.description.abstractIntroduction: Between 20-33% of the world's population lives with musculoskeletal disorders, an increase of the occurrence and effect of this is expected worldwide. Musculoskeletal disorders can affect an individual's work-related situation, and this can lead to a high rate of sick leave or work disability. In connection with the new IA agreement in Norway and the World Health Organization's (WHO) global work plan, these types of disorders are a major focus. Because work is such a large part of the individual's life, and the occupational therapists' competence is to enable the individual to cope with their own everyday lives, the occupational therapist can thus be an important resource in this work. Purpose: The purpose of the study is to identify influencing factors associated with workplace interventions for people with musculoskeletal disorders, and how occupational therapists competence is used. Method: A systematic literature review has been conducted to identify influencing factors. It is included 9 out of 1002 articles, where content analysis is used. Result: It has been identified that the effect of interventions related to the workplace varies, this may be due to the person's own goals and expectations, the requirements of the environment and the activity. For increased effect, it is considered appropriate to see more interventions in context, as opposed to an intervention isolated. It emerges from the results that raising awareness of influencing factors is essential in the implementation of interventions, in order to get an overall picture of the employee and its situation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFaktorer som påvirker effekten av arbeidsplassintervensjoner for personer med muskel- og skjelettlidelser -Hvordan brukes ergoterapeuters kompetanse?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record