Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSolem, Per Erik
dc.contributor.authorAndersen, Renate Ramse
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:47Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613310
dc.description.abstractMasteroppgaven omhandler 176 kreftpasienter i alderen 70 til 95 år, som er i en palliativ fase av sin sykdom og som har vært med i en studie som blant annet kartlegger komorbiditet og alvorlighetsindeks hos denne gruppen pasienter. Tittelen på oppgaven er «Hva har alvorlig komorbiditet å si for den eldre kreftpasientens ernæringsstatus». Denne oppgaven har en kvantitativ tilnærming. Jeg har sett på hvordan den eldre palliative pasienten med høy eller lav alvorlighetsindeks og alvorlig eller mindre alvorlig komorbiditet har å si for ernæringsstatusen. Er det noen signifikante forskjeller som sier noe om det er de med alvorlig eller mindre alvorlig komorbiditet som har de største ernæringsvanskene. Denne gruppen av pasienter kan i mange tilfeller ha en høy andel av komorbiditet. Pasientene kan på grunn av sine plager også ha vanskeligheter med å klare å opprettholde en god ernæringsstatus, eller de hadde dårlig ernæringsstatus i det de ble inkludert i studien på grunn av sykdom. Og man kan jo da sette ett spørsmålstegn ved om det er større ernæringsvansker hos eldre palliative kreftpasienter med alvorlig komorbiditet enn hos de med mindre alvorlig komorbiditet. Konklusjonen ut fra resultatene som kommer frem i denne oppgaven kan man ikke se noen signifikante forskjeller hos denne gruppen pasienter med alvorlig komorbiditet og deres ernæringsstatus. Ut fra det som ble funnet i denne studien så var det ikke noe som skulle tilsi at det er noen forskjell på de pasientene som har alvorlig komorbiditet og de som har mindre komorbiditet og deres ernæringsstatus. Noe som er overraskende, man hadde sett for seg at det hadde vært en forskjell der og at det ville komme godt frem under forskningen noe det ikke gjorde. Hvorfor dette er slik er ikke godt å si, man kan ha benyttet noen metoder som kanskje ikke har fanget opp de rette aspektene av det man var ute etter eller at forskjellene ikke ble fanget opp med den metoden som er benyttet i denne oppgaven. Denne studiepopulasjonen er selektert og representerer ikke nødvendigvis den gjennomsnittlige eldre kreftpasient. Hos de fleste pasienter med en avansert kreftsykdom er det ofte snakk om en anemisk følgetilstand som gjør utslag i skåringen på det hematopoetiske systemet.
dc.description.abstractThe Master's thesis deals with 176 cancer patients aged 70 to 95 years, who are in a palliative phase of their illness and who have been involved in a study that among other things maps the comorbidity and severity index of this group of patients. The title of the thesis is "What has serious comorbidity to say for the older cancer patient's nutritional status". This task has a quantitative approach. I have looked at how the elderly palliative patient with high or low severity index and severe or less severe comorbidity has to say for the nutritional status. Are there any significant differences that say anything about those with severe or less severe comorbidities that have the greatest nutritional problems. This group of patients can in many cases have a high proportion of comorbidity. Patients may also have difficulty in maintaining a good nutritional status due to their ailments, or they have poor nutritional status as they were included in the study due to disease. And one can then question whether there are greater nutritional problems in older palliative cancer patients with severe comorbidity than in those with less severe comorbidity. The conclusion from the results presented in this paper cannot see any significant differences in this group of patients with severe comorbidity and their nutritional status. From what was found in this study, there was nothing to suggest that there is any difference between those patients who have severe comorbidity and those who have less comorbidity and their nutritional status. Something surprising, one had envisioned that there had been a difference there and that it would come out well during the research something it did not. Why this is so is not good to say, one might have used some methods that might not have caught up on the right aspects of what one was looking for or that the differences were not captured by the method used in this thesis. This study population is selected and does not necessarily represent the average elderly cancer patient. In most patients with advanced cancer, there is often an anemic sequelae that affects the score on the hematopoietic system.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva har alvorlig komorbiditet å si for den eldre palliative kreftpasientens ernæringsstatus.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel