Show simple item record

dc.contributor.advisorAnne Vifladt
dc.contributor.authorSvecova, Petra
dc.contributor.authorSøyland, Solveig Krag
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:46Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613308
dc.description.abstractBakgrunn: SIRS-kriterier og kartleggingsverktøyet qSOFA brukes for å oppdage tegn på utvikling av sepsis hos voksne pasienter. Det egner seg ikke for pediatriske pasienter, fordi barn har andre normalverdier for vitalparametere enn voksne. Sykepleiere må være klare over at kriterier for å stille diagnosen er forskjellige fra pediatriske og voksne pasienter. Hensikt: Å utforske om kartleggingsverktøyet PEWS kan hjelpe sykepleiere å gjennomføre systematiske observasjoner for å tidlig oppdage sepsis hos pediatriske pasienter. Metode: Denne oppgaven bruker litteraturstudie som metode. Litteraturstudien baserer seg på fag- og forskningsbasert kunnskap relatert til valgt problemstilling. Det ble gjort strukturert søk i databaser Cinahl Complete og Ovid (Medline). I litteraturstudien ble det inkludert èn kvalitativ og fire kvantitative vitenskapelige artikler. Resultat: Funnene fra vitenskapelige artikler viser at sykepleiere har lite kunnskap og kompetanse om SIRS-kriterier og sepsis hos pediatriske pasienter. Sykepleiere observerer pasienten ofte usystematisk. Kartleggingsverktøyet PEWS bidrar til systematikk og kontinuitet i overvåkning av pasienten. Det gir sykepleiere trygghet i vurdering av syke barn, samt bedre kommunikasjon mellom helsepersonell. Måling av vitale parametere har kun prognostisk verdi for pasienten dersom det fører til rask behandling. Konklusjon: Kartleggingsverktøyet PEWS bidrar til at sykepleiere gjennomfører systematiske observasjoner av pediatriske pasienter. Det er å tro at det kan hjelpe sykepleiere med å oppdage tidlige tegn på sepsis hos pediatriske pasienter, men det er behov for mer forskning før det kan konkluderes med sikkerhet.
dc.description.abstractBackground: SIRS criteria and the scoring tool qSOFA are used to detect signs of development of sepsis in adult patients. It is not suitable for paediatric patients because children have other normal values for vital signs than adults. Nurses must be aware that criteria for making the diagnosis are different for paediatric and adult patients. Purpose: Research into whether the PEWS scoring tool can help nurses perform systematic observation in order to early detect sepsis in paediatric patients. Method: This task uses literature study as a method. The literature study is based on academic and research-based knowledge related to the current question. Structured searches were made in databases Cinahl Complete and Ovid (Medline). The literature study included one qualitative and four quantitative research studies. Results: The findings from research studies show that nurses have poor knowledge of and qualification on SIRS criteria and sepsis in paediatric patients. Nurses often observe the patient unsystematically. The scoring tool PEWS contributes to systematic and continuous monitoring of patients. It gives nurses confidence in the assessment of sick children, as well as better communication between health professionals. Measuring vital parameters has prognostic value for the patient only if it leads to rapid treatment. Conclusion: The scoring tool PEWS helps nurses perform systematic observation of paediatric patients. We assume that it can help nurses discover early signs of sepsis in paediatric patients, but more research is needed before it can be concluded with certainty.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSepsis hos pediatriske pasienter
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record