Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEllen Gabrielsen Hjelle
dc.contributor.authorAnne Sofie Felde Kjelsnes og Malin Bredesen
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:43Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613305
dc.description.abstractSAMMENDRAG Tittel: Hvordan fremmes aktivitet og deltakelse blant beboere på sykehjem? Dato: 06.05.19 Deltaker(e): Anne Sofie Felde Kjelsnes Malin Bredesen Veilder(e): Ellen Gabrielsen Hjelle Evt. Oppdragsgiver: Stikkord/nøkkelord: Ergoterapi, meningsfull aktivitet, Aktivitet og deltakelse, Sykehjem (3-5 stk) Antall ord: 12 776 Antall vedlegg: 2 Publiseringsavtale inngått: Ja Kort beskrivelse av bacheloroppgave: Bakgrunn: På sykehjem kan det være lite aktivisering for de med lavt funksjonsnivå, med bakgrunn i at de får tilgang på færre fysiske og sosiale aktiviteter. Personalet kan ha lite tid til å tilby og tilpassa aktiviteter, beboerne kan ha lite motivasjon og interesser for aktivitetene, som kan føre til mindre deltakelse. Mål: Målet med studien er å finne ut hva som fremmer aktivitet og deltakelse på sykehjem og hva som gjør at beboer deltar Metode: Kvalitativ metode er benyttet for å svare på problemstillingen. Ved litteraturstudie har en benyttet eksisterende forskning for å gi en ny sammenheng og innsikt i tidligere arbeid. Resultat: I resultatet vil det komme frem ulike måter å fremme aktivitet og deltakelse på. Studiet vil ta for seg viktigheten av et sosialt nettverk, fysisk og meningsfull aktivitet. Det vil også bli presentert viktigheten med å få beboer til å bli mer selvstendig. Studiet vil også forklare faktorer som er med på å fremme aktivitet og deltakelse på sykehjem. Konklusjon: Ved å tilrettelegge for at beboer skal engasjere seg i aktivitet, kan en både øke aktivitetsnivået på sykehjemmet, men også forebygge den fysiske funksjonen ved å delta mer aktivt. Både det med å rådgi, anerkjenne, forhandle, coache og oppmuntre, er muliggjørende strategier som både kan forenkle aktiviteten, men også tilrettelegge for beboer ved å gradere etter funksjonsnivå. Resultatene fra studiet viser at sosial støtte og nettverk er viktig for å fremme helse og livskvaliteten til hver beboer.
dc.description.abstractABSTRACK Title: How is activities and participation promoted in nursing homes? Date: 06.05.19 Participants: Anne Sofie Felde Kjelsnes Malin Bredesen Supervisor(s): Ellen Gabrielsen Hjelle Keywords: Occupational Therapy, Meaningful activity, Activity and participation, Nursing homes (3-5) Number of words: 12 776 Number of appendix: 2 Availability: Open Short descrition of the bachelor thesis: Background: In nursing homes there may be little activation for those with a low level of function, because they have access to fewer physical and social activities. The staff can have little time to offer and adapt activities, the residents can have little motivation and interests for the activities, which can lead to less participation. Goal: The aim of the study is to find out what promotes activity and participation in nursing homes and what makes residents participate. Method: Qualitative method is used to answer the issue. In the literature study, one has used existing research to provide a new connection and insight into previous work. Results: In the result, there will be presented various ways of promoting activity and participation. There are three important topics that help to illuminate this: factors that promote, individual adaptation and identity, and meaningful activity. The program will address the importance of a social network, physical and meaningful activity. The importance of getting residents to become more independent will also be presented. The study will also explain factors that contribute to promoting activity and participation. Conclusion: By facilitating the activities of residents to engage in activity, both the activity level in the nursing home can increase, but also prevent the physical function by participating more actively. Both it provides advice, recognition, negotiation, coaching and encouragement, which are possible strategies that can simplify activity, but also facilitate for residents by customize after functional level. The results of the study refer to social support and networks are important to promote the health and quality of life of each citizen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan fremmes aktivitet og deltakelse blant beboere på sykehjem?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel