Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorThyli, Bente
dc.contributor.authorBustad, Hanna
dc.contributor.authorMartinsen, Ingvild Lillehov
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:42Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613303
dc.description.abstractBakgrunn: Overvekt er et stadig større helseproblem. Overvekt kan medføre en rekke somatiske sykdommer og psykiske lidelser. Sykepleier kan i dette tilfellet spille en viktig rolle i å bistå pasienten til livsstilsendring. Hensikt: Litteraturstudiens hensikt er å finne ut betydningen av sykepleierens motiverende rolle i en livsstilsendring ved overvekt. Samtidig søkes det svar på hvordan dette bør utføres i praksis. Metode: Litteraturstudien er basert på eksisterende kunnskap fra fag-og forskning innenfor fagområdet. Det er benyttet medisinske databaser: ProQuest Health & Medicine, CINAHL og PubMed. Resultat: På bakgrunn av de inkluderte vitenskapelige artiklene i litteraturstudien, er det fem sentrale faktorer som har betydning for hvordan sykepleier bør motivere til livsstilsendring ved overvekt: - Sykepleierens rolle i møtet med pasienter med overvekt - Sykepleierens kunnskap og kompetanse - Pasientens kunnskap og selvfølelse - Pasientens behov for god relasjon - Sykepleierens holdninger Konklusjon: Når sykepleieren skal bistå i en livsstilsendring, kreves det at sykepleieren innehar tilstrekkelig kunnskap, samt formidler denne på en god måte. Empowerment-begrepet og pasientens egne ressurser kommer til nytte i en endringsprosess. Det vises også at sykepleierens holdning til pasienten spiller en viktig rolle, da dette kan bidra til enten å motivere eller demotivere pasienten. Gode relasjoner viste seg også å være betydningsfullt for en vellykket endring av livsstil.
dc.description.abstractBackground: Overweight as an illness is growing conciderably. Being overweight can cause a variety of somatic- and psyhological/mental diseases. The nurse can be crusual in motivating for and to help through a significant change of lifestyle. Purpose: This studys purpose is to circle in the significance of the nurses role in motivating this necessary change of lifestyle, while simultaneously seek an answer to how this should be done in an occupational practice. Methode: This study is based on already excisting litterature and knowledge from the field of practice. The following medical databases are taken in account: ProQuest Health & Medicine, CINAHL and PubMed. Result: Based on the scientific articles and studies incluced in this study, there are five key points factoring in on how a nurse should motivate overweight pasients through a change of lifestyle: - The nurses role in meeting an overweight patient. - The competence and knowledge of the nurse - The patients knowlegde and self-esteem - The patients need for good relations with the nurses - The attitude of the nurse Conclusion: When the nurse is assisting the change in lifestyle at a patient, the nurse is required to have the sufficient knowledge, and the ability to convey this knowledge in a satisfying way. The «Empowerment-term» and the patients own resources will be a key factor in the process. It also shows that the nurses attitude towards the patient plays a significant part, as it can both motivate and demotivate the patient. Having a good relationship with the patient will also be important towards success.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan bør sykepleier motivere til livsstilsendring ved overvekt?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel