Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKarlsen, Tore
dc.contributor.authorKoldem, Heidi
dc.contributor.authorFinberg, Bodil
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:37Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613297
dc.description.abstractBakgrunn: Hjertetransplantasjon gis som et tilbud til pasienter med hjertesvikt i sluttfasen etter en omfattende utredning. Noen få av disse pasientene vil kunne bli tilbudt et donorhjerte etter gitte kriterier. Vi har valgt å se nærmere på de psykososiale behovene til disse pasientene mens de venter på en hjertetransplantasjon. Hensikt: Hensikten med oppgaven er hvordan vi som sykepleiere kan få pasienten til å kunne mestre hverdagen på best mulig måte mens de venter på hjertetransplantasjon. Dette for å gi de en bedre hverdag under de forutsetningene som finnes frem til transplantasjonen. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie som er bygget på vitenskapelige forskningsartikler sammen med annen relevant faglitteratur. Etter flere strukturerte søk i forskjellige databaser endte vi opp med syv resultat artikler med både kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Resultat: Funnene i studien viser til at pasienter som venter på hjertetransplantasjon gjennomgår en del psykiske påkjenninger. Studien viste at pasientene hadde god nytte av optimisme og humor, og viktigheten av ærlig og oppriktig informasjon fra sykepleier var betydningsfullt. Konklusjon: Sykepleiere kan ivareta pasientens psykososiale behov i påvente av en hjertetransplantasjon med ærlig informasjon, ha kjennskap og medfølelse til pasienten, ha en positiv tenkning, bruke humor og engasjere og motivere.
dc.description.abstractBackground: Heart transplant is given as an offer to patients’ whit end-stage heart failure after a comprehensive progress. A few of these patients may be offered a donor heart according to given criteria. We have chosen to look more closely at the needs of these patients while waiting for a heart transplant. Purpose: The purpose of the task is how we as nurses can get the patient to master the everyday life in the best possible way while waiting for a heart transplant. This is to give them a better everyday life under the conditions that exist until the transplant. Method: The thesis is a literature study that is based on a scientific research articles along with other relevant literature. After several structured searches in different databases, we ended up with seven result articles with both quantitative and qualitative approach. Results: The findings in the study indicate that patients waiting for heart transplant going through some psychological stresses. The study showed that patients benefited from optimism and humor, and the importance of honest and sincere information from the nurse was significant Conclusion: Nurses can attend to the patient's psychosocial needs in pending of a heart transplant with honest information, have knowledge and compassion for the patient, have a positive thinking, using humor and engage and motivate.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan sykepleier kan ivareta pasientens psykososiale behov under ventetiden på hjertetransplantasjon
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel