Show simple item record

dc.contributor.advisorNordang, Kirsten
dc.contributor.authorBekkelund, Camilla
dc.contributor.authorHåvi, Simon
dc.contributor.authorKjeksli, Jane
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:31Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613289
dc.description.abstractBakgrunn: Pårørendes innsats er viktig for dagens helse og omsorg. I tiden fremover forventes det mangel på både sykepleiere og frivillige. Tidlig innsats er viktig for at pårørendeomsorgen holder seg på nåværende nivå.
 Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse hvordan sykepleier kan bidra til at pårørende mestrer sin omsorgsrolle ved palliativ pleie i hjemmet.
 Metode: Bacheloroppgaven er et litteraturstudie. Det er brukt søkeord for å finne fem vitenskapelige artikler som er relevante for problemstillingen. Artiklene ble analysert kritisk og ut fra forskningsetiske retningslinjer. Det er anvendt inklusjons- og eksklusjonskriterier for å strukturere og plukke ut relevante artikler.
 Resultat: Det finnes lite forskning om ivaretakelse av pårørende når brukeren mottar palliativ pleie i hjemmet. Valgte artikler belyser pårørendes erfaringer som omsorgspersoner og opplevelser i møte med kommunehelsetjenesten. 
 Konklusjon: Palliativ pleie i hjemmet kan være en ny og krevende situasjon for pårørende. Dette belyser viktigheten av at sykepleier ikke bare ser brukeren, men også de pårørende. God kunnskap og innsikt i pårørendeperspektivet er et viktig grunnlag for hvordan en skal utøve god sykepleiefaglig praksis.
dc.description.abstractBackground: The next of kin’s efforts is important for today's health and care. It is to be expected that there will be a shortage of nurses and volunteers in the future. Early efforts are important for the next of kins caregiving to stay at its current level. Purpose: The purpose of this assignment is to elucidate how nurses can help the next of kin master their role as a caregiver in palliative care at home. Method: The Bachelor’s thesis is a literature study. Keywords have been used to find five scientific articles that are relevant to the research question. The articles were analyzed critically and based on ethical guidelines. Inclusion and exclusion criteria were used to structure and select relevant articles. Result: There is little research on how to take care of the next of kin during palliative care at home. The selected articles highlight the relatives' experiences as caregivers and experiences when meeting with the municipal health service. Conclusion: Palliative care at home can be a new and demanding situation for the next of kin. This highlights the importance of nurses looking after not only the patient but also the next of kin. Good knowledge and insight into the next of kins perspective is an important basis for how to exercise good nursing practice towards the next of kin.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePalliativ pleie - et møte med pårørende
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record