Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKirkevold, Øyvind
dc.contributor.authorIndrebø, Kari Anne
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:29Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613286
dc.description.abstractBakgrunn Nasjonal helse og sjukehusplan utfordrar spesialisthelsetenesta til å legge til rette for mest mogeleg dagkirurgi, både av medisinske og samfunnsøkonomiske årsaker. På grunn av medisinske nyvinningar kan stadig fleire kirurgiske inngrep og nye pasientgrupper handsamast dagkirurgisk. Helse Førde har delteke i denne utviklinga, men har til no ikkje systematisk samla kunnskap om dei dagkirurgiske pasientane sine opplevingar. Mål Denne studien har som mål å undersøke korleis pasientane utifrå sine erfaringar vurderer dei dagkirurgiske tenestene ved Nordfjord sjukehus, sin helserelaterte livskvalitet og resultat av operasjon. Metode Det er nytta kvantitativ metode med retrospektivt deskriptivt design. Utvalet var 96 vaksne ortopediske pasientar operert i 2018. Resultat Pasientane (96,9%) har svart at dei i stor eller i svært stor grad er nøgde med behandling og pleie. Ingen hadde postoperativ kvalme. Postoperative smerter vart opplevd av 27% av pasientane, og 8,3% rapporterer infeksjon (tre vart innlagde i sjukehus). Det er positiv samanheng mellom kor nøgde pasientane er med behandling og pleie, helserelatert livskvalitet og kor nøgde dei er med behandlingsresultatet etter operasjonen. Konklusjon Pasientane er godt nøgde med behandling og pleie. Det har lukkast å førebygge kvalme med multimodal tilnærming. Resultata viser eit potensiale for kvalitetsforbetring når det gjeld informasjon, postoperative smerter og infeksjon. Nøkkelord Dagkirurgi, pasienttilfredsheit, anestesi, kommunikasjon, komplikasjonar
dc.description.abstractBackground The national health service strives to maximise the percentage of day surgery, both for medical and socio-economic reasons. Due to medical innovations, an increasing number of surgical procedures can be efficiently dealt with by day surgery. So far, Helse Førde had not systematically gathered information regarding the day surgery patients' experiences. Aim The aim of this study was to investigate the connection between the patients' perception of treatment and care, their experience of health-related quality of life, and the outcome of their surgical procedure. Method A quantitative method with a retrospective descriptive design was employed. A total of 96 adult orthopaedic patients were sampled in 2018. Result 96.6% of the patients found that they were very well treated. None of them was subject to postoperative nausea. Postoperative pain was experienced by 27% of the patients, and 8.3% reported an infection (three were hospitalized). A correlation was found between patient satisfaction, health-related quality of life, and outcome of the surgery. Conclusion Patients were very satisfied with the treatment and care they received. The employed multimodal approach has been successful in preventing nausea. Recommendations for quality improvements with regards to information, postoperative pain, and infection control are given. Keywords Day surgery, patient satisfaction, anaesthesia, communication, complications
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.titlePasientars vurderingar av behandling og pleie ved Dagkirurgisk senter
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel