Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTøndel, Gunhild
dc.contributor.advisorNæss, Robert
dc.contributor.authorForberg, Niri Andreas Kvammen
dc.date.accessioned2019-09-06T14:00:19Z
dc.date.available2019-09-06T14:00:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613029
dc.description.abstractDenne oppgåva viser korleis andre aktørar innan forvaltninga påverkar ein kommune sitt handlingsrom for å drive innovasjonsarbeid. Både ulike problem, og arbeidet med problemløysinga, strekk seg over både kommunegrenser og forvaltningsnivå. Problemstillingar knytt til samferdsel og mobilitet er eit godt døme på dette. Kommunen er avhengig av andre aktørar der mange av desse også høyrer til offentleg sektor. Norske kommunar er under kontinuerleg press. Som det forvaltningsnivået som står nærast befolkninga, er det dei som både kjenner best behovet til innbyggarane sine og som sterkast føler konsekvensane av å stå ovanfor komplekse samfunnsproblem. Saman med eit statleg ønske om at oppgåvene til kommunane skal auke i omfang, set dette krav til at dei må evne å drive kontinuerleg fornying og forbetring. Oppgåva viser korleis det er å vere i ein kommune i ein slik situasjon. Datamaterialet kjem frå semistrukturerte djupneintervju med informantar frå Nittedal kommune og ein informant med nasjonalt perspektiv på situasjonen. Gjennom materialet viser eg korleis handlingar i relasjonar spelar inn på kommunen sitt handlingsrom for innovasjonsarbeid. Oppgåva koplar aktivt situasjonen i Nittedal med den generelle kommunale situasjonen i Norge. Det synleggjer ein dissonans mellom statlege signal og statleg tilrettelegging. Kombinert med utstrekt statleg detaljstyring gjennom øyremerking av middel, bidreg det til å krympe det kommunale handlingsrommet for innovasjon. I analysen blir dette sett i lys av teoretiske perspektiv. Desse er innovasjon gjennom omsetting (translasjonsprosessar), korleis makt blir utøvd gjennom handling i relasjonar og korleis spreiing av innovasjonar mellom organisasjonar kan skje gjennom omsetting. Oppgåva argumenterer for at Nittedal kommune har store problem med å lukkast med omsettingsarbeid mot andre aktørar i forvaltninga. Relasjonane er svekka, eller blir svekka, og dermed blir kommunen sin posisjon svakare i nettverket rundt mobilitetsproblematikken sin. Det blir synleggjort at Nittedal i denne situasjonen ikkje greier å kople saman innovasjonsmontasjen sin, noko som gjer at kommunen har ei redusert evne til å drive problemløysing og innovasjonsarbeid. Situasjonen viser også til nokre problematiske trekk rundt spreiingsperspektivet i staten. Spreiingsperspektivet som blir vist fram verkar å vere bygd rundt erfaringsdeling etter prosjekt. Oppgåva trekker heller fram at suksessfull spreiing ofte avhenger av at mottakarane er med på å forme prosjektet som det skal spreiast praksis frå. Oppgåva er skrive på oppdrag av Direktorat for forvaltning og IKT.
dc.description.abstractThis thesis shows how other actors within the public administration affect how a municipality can carry out innovative work. Both their problems and their work on how to solve these, extends over municipalities and administration levels. Good examples of these are problems in connection to transport communications and mobility. The municipality depends on other actors, many of whom also belong to the public sector. Norwegian municipalities are continuously under pressure. As they are the closest administrative level to its citizens, they are also the best to know their needs. Therefore, it is them who are most strongly affected by the consequences of complex social problems. This is combined with a governmental desire to increase the numbers of tasks that municipalities should carry out. This requires that they must be able to continuously renew and improve themselves. The thesis shows the perspective of the municipality during these kinds of situations. Most of the data collected comes from semi-structured interviews with informants from the municipality of Nittedal and supplemented with one informant with a national perspective. Throughout the data it is shown how action in the relations affect the municipality’s space for doing innovation. The thesis connects the situation in Nittedal with the more general situation for municipalities in Norway. It shows that it is a dissonance between signals from the government and the governmental facilitation. This combined with governmental detail management through earmarking of funds, contributes to reduction of arenas where municipalities can exercise innovation. In the analysis this is looked upon with theoretical perspectives. These are innovation through translation, how power is applied through actions in relations and how innovations can be spread through translation. The thesis makes the argument that the municipality of Nittedal has had major problems with how to succeed in their work with translation. The relations are either weak or have become weakened. Leading to the weakening of the municipality’s position in the network around the mobility issue. The thesis shows that in this situation Nittedal is not able to connect the elements they need for their innovation assemblage. This means that the municipality has the reduced capacity for problem-solving and innovation work-practices. The situation point out some problematic aspects of the governmental perspective on how to spread innovations. The perspective seems to have been built around sharing experience from the projects. The thesis makes a point that successful spreading of innovations often depends on the recipients being involved in shaping the project, which the practice shall be spread from. The thesis is written on behalf of the Agency for Public Management and eGovernment (Difi).
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.titleNår relasjonar betyr noko
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel