Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGuro Korsnes Kristensen
dc.contributor.advisorBerit Gullikstad
dc.contributor.authorMiranda Moen
dc.date.accessioned2019-09-06T14:00:19Z
dc.date.available2019-09-06T14:00:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613028
dc.description.abstractMangfold har blitt et populært begrep i norsk politikk og offentlighet. Samtidig stilles mennesker med funksjonsnedsettelse ofte utenfor politiske inkluderingsstrategier og tenking om mangfold. Denne masteroppgaven gir et kritisk innblikk i hvilke forståelser av mangfold og inkludering som uttrykkes i det norske kulturfeltet, og hvilke forståelser som dannes om funksjonsnedsettelse innenfor denne mangfoldstenkningen. Målet med oppgaven er å lokalisere og problematisere ulike forståelser av sentrale likestillingsbegreper generelt, og av funksjonsnedsettelse spesielt. For å få til det undersøker jeg først et kulturpolitisk dokument, en stortingsmelding. Ved å analysere dokumenter fra en LDO-klagesak «zoomer» deretter undersøkelsen inn på en konkret hendelse, der kulturlivets mangfoldsideal tilsidesettes av sikkerhetstiltak på en ledende musikkfestival. LDO-saken illustrerer reelle barrierer for deltakelse i kulturlivet som mennesker med funksjonsnedsettelse opplever i dag. Hovedfunnene er at en gammeldags, medisinsk forståelse og begrensende kategoriseringer kommer til uttrykk om begrepet funksjonsnedsettelse. Inkludering presenteres som en politisk løsning, og et verktøy for likestilling. Samtidig fremstilles mangfoldsbegrepet åpent, men likefullt utydelig i stortingsmeldingen. Jeg finner også at rullestolen representeres som et underforstått problem og en forskjellsmarkør i praksis. Avslutningsvis viser jeg hvordan disse forståelsene vil hindre likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse på et samfunnsnivå. Til slutt foreslår jeg noen tiltak og videre forskning ut i fra funnene.
dc.description.abstractDiversity has become a popular term across Norwegian politics and the public. At the same time, people with disabilities are often placed outside political inclusion strategies and diversity thinking. In this master's thesis I provide a critical insight into which understandings of diversity and inclusion are expressed in the Norwegian arts, and which understandings are formed about disability within diversity thinking. The aim of the thesis is to locate and problematize different understandings of key equality concepts, and particularly in relation to disability. To achieve this, I first examine an arts policy document, namely, a government white paper. By analyzing documents from an Equality and anti-discrimination Ombudsman (LDO) complaint, the study then zooms in on a specific occurrence, where the diversity ideal is superseded by the security measures at a leading music festival. The LDO case is an example of actual barriers to participation in the arts that people with disabilities experience today. The main findings are that the policy document still holds an old-fashioned medical understanding and limited categorizations about the term disability. Inclusion is presented as a political solution and a tool to achieve equality. At the same time, the concept of diversity is presented as open, but nevertheless indistinct, in the government white paper. In addition, the wheelchair is represented as an implied problem and a marker of difference, in practice. In the conclusion, I demonstrate how these understandings prevent equality for people with disabilities at a societal level. Finally, I suggest some measures and further research based on the main findings.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEt ønske om mangfold: En kritisk analyse av inkluderingspolitikk og forståelser av funksjonsnedsettelse i det norske kulturfeltet.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel