Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor"Møller, Ina"
dc.contributor.advisor
dc.contributor.advisor"Nørsett ,Kristin"
dc.contributor.authorMelkamu tesgera, Obse"
dc.contributor.author
dc.contributor.author"Bakir, Gona Abdulkhaliq
dc.date.accessioned2019-08-25T14:06:24Z
dc.date.available2019-08-25T14:06:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610815
dc.description.abstractOppgaven er skrevet på vegne av St.Olav’s hospital, Avdeling for medisinsk biokjemi (AMB), seksjon spesiell biokjemi i Trondheim. Oppgaven var å undersøke holdbarheten av østradiol i serum, oppbevart i rom- og kjøleskaptemperatur analysert på LC-MS/MS (væskekromatografitandem masse spektrofotometri). Østradiol (E2) er et kvinnelig kjønnshormon, og det mest potente naturlig forekommende østrogenet. Østradiol rekvireres ved mistanke om en rekke kvinnelige sykdommer og rekvireres i tillegg ved valg av type systematisk behandling (kjemoterapeutika versus endokrin behandling) av brystkreft. Mange av de rekvirerte prøvene sendes per post. Prøver til analyse av østradiol er det en av prøvene som sendes per post. Preanalytiske forhold, for eksempel temperatur, oppbevaringstid og lyseksponering, kan påvirke konsentrasjonen av de ulike analyttene. Derfor det er veldig viktig at alle laboratoriene har kunnskaper om holdbarheten til prøvematerialet for de ulike analysene. I denne undersøkelsen ble det analysert serumprøver fra 30 frivillige kvinner i fertil alder for å undersøke holdbarheten av østradiol ved ulike holdbarhetsbetingelser. Etter statistisk bearbeiding av resultantene ble analyseresultatene fremstilt grafisk og diskutert ut fra kravene som ble stilt for holdbarheten. Holdbarhetsundersøkelsen viste at østradiol er holdbar i 14 dager i avpipettert serum i romtemperatur og i serum på gelrør oppbevart i romtemperatur. Østradiol er holdbar i 21 dager i avpipettert serum i kjøleskap og i serum på gelrør oppbevart i kjøleskap. De analysene som ble gjort havnet godt innenfor de kvalitetskravene som ble stilt, og ut ifra dette kunne en konkludere med at østradiol er holdbar ved disse oppbevaringsbetingelsene.
dc.description.abstractThe thesis is written on behalf of the St. Olavs Hospital, Department of medical biochemistry (AMB), section special biochemistry in Trondheim, where the task was to examine the specimen stability of Estradiol in serum, stored in room and refrigerator temperature analyzed on LC-MS / MS (liquid chromatography-tandem mass spectrophotometry). Estradiol (E2) is a female sex hormone and the most potent naturally occurring estrogen. Estradiol test is requested upon suspicion of several female diseases and is additionally requested by for systematic treatment (chemotherapeutic versus endocrine treatment) of breast cancer. Many of the requested samples are sent by post and analysis to Estradiol is one of the samples sent by post. Preanalytical conditions such as temperature, storage time, light exposure can affect the concentration of the various analytes. Therefore, it is very important that all laboratories have knowledge of the specimen stability of the various analytes. In this study, serum samples were analyzed from 30 volunteer women of childbearing potential to investigate the stability of Estradiol in serum at the various storage conditions. The analysis results were presented graphically from statistics calculations and evaluated based on the requirements that were set for the stability study. The specimen stability study concluded that Estradiol is stable for 14 days in pipetted out serum at room temperature and in serum on gel tubes stored at room temperature. Also, Estradiol is stable for 21 days in pipetted out serum stored in a refrigerator and in serum on gel tubes stored in a refrigerator. The analysis results were within the requirement set for the specimen stability study and from this one can conclude that Estradiol is stable in these storage conditions.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHoldbarhet av østradiol i serum, oppbevart ved rom-og kjøleskap temperatur
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel