Show simple item record

dc.contributor.advisorAas, Grete Hansen
dc.contributor.advisorTuene, Stig Atle
dc.contributor.authorHjelvik, Christina Venås
dc.date.accessioned2019-08-25T14:01:22Z
dc.date.available2019-08-25T14:01:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610754
dc.description.abstractRognkjeks brukes som rensefisk i kampen mot lakselus, men er relativt ny i akvakultursammenheng. Med et økende fokus på velferden til alle artene i merden, må kunnskapen om rognkjeksen i fullskala oppdrett belyses og forskes mer på. Det er blitt gjennomført undersøkelser av rognkjeks under kommersielle driftsforhold. Magesekken i død rognkjeks ble undersøkt for å se hva den spiser og ytre velferdsindikatorer på den døde fisken ble bestemt ved hjelp av OVI-skjema for å se om det kunne fortelle noe om velferden til rognkjeks og hvorfor den dør. Dette er sammenlignet med innsamlede data som lusenivå, dødelighet, fôring, andre aktiviteter i merden og videoopptak av atferden. Resultatene viste tomme magesekker og innhold identifisert som blant annet krepsdyr, dyreplankton, maneter, plast, fôr og lakselus. Lusespising ble også bekreftet ved at nivået av lakselus sank ved nye rognkjeksutsett og ved at nivået av kjønnsmodne hunnlus som rognkjeksen helst foretrekker av lakselus, har vært godt under grensen på 0,2 kjønnsmoden hunnlus pr. fisk i snitt. Oppgaven bekrefter at rognkjeksen er en opportunist og at den holder lusenivået på et akseptabelt nivå. Fôringsmetode og skjul ble antatt å betydning for rognkjeksens fødevalg og velferd, men videre forskning må til for å bekrefte dette.
dc.description.abstractThe lumpfish is used as cleaner fish in part of the parasite control against sea lice in Atlantic salmon and sea trout aquaculture. With an increasing focus of the welfare of all species in sea cages, and with the lumpfish being a relatively new part of aquaculture, there is a need for more knowledge and research of this species as an aquaculture animal. Examinations has been performed on lumpfish in commercial fish farming. The stomach contents of dead lumpfish were analyzed to get an impression of its diet and outer welfare indicators on dead lumpfish was specified by using an OWI-form to see if it could give any information about the welfare of lumpfish and why it dies. This was compared to collected data such as the level of sea lice, mortality, feeding of the lumpfish, other activities in the sea cage and video recordings of the behavior of the lumpfish. The results showed empty stomachs and stomach contents identified as crustaceans, zooplankton organisms, jellyfishes, pieces of plastic, lumpfish- and salmon feed and sea lice. It was also confirmed that sea lice grazing occurred due to the decreasing level of sea lice infestations when new stockings of lumpfish was deployed into the sea cages, and by that the level of female stage of sea lice, which is the stage of sea lice that the lumpfish prefers, has been well below the limit of the average of 0,2 female stage of sea lice per salmon. The thesis confirms that the lumpfish is an opportunist and that its sea lice grazing efficiency keeps the level of sea lice infestations at an satisfying level. It is believed that feeding methods and shelters is essential for food preferences and welfare of the lumpfish, but further research is needed to verify this.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRognkjeks i fullskala laksemerder
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record