Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchwettmann, Lutz
dc.contributor.authorTrinh, Thomas Uy
dc.contributor.authorKimani, Geoffrey Mwangi
dc.contributor.authorMogstad, Jon Terje Kuløy
dc.date.accessioned2019-08-25T14:01:19Z
dc.date.available2019-08-25T14:01:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610750
dc.description.abstractInnledning: Problemstilling: Hvor hemolysert kan en blodprøve være for å kunne gi nøyaktige svar ved serumprøver i folat, kalium og ASAT ved Ålesunds Cobas moduler? Hensikten med dette forsøket er å måle hemolyse-indeks (HI) for kalium, folat og ASAT ved Ålesund sykehus sine Cobas 8000 moduler. Dette for å finne ut om det er mulig å endre grenseverdiene for HI som blir brukt per dags dato (28.05.19). Ålesund sykehus ønsker å utvide hemolyse grensen for folat og ASAT. For kalium så ønsker de å snevre inn grensen. Metode: For hver analytt ble det valgt fem pasientprøver. De ble valgt på grunnlag av deres konsentrasjon av analytt og lav hemolyse.En bruksløsning ble laget av pasientenes individuelle hemolysat og fem fortynninger ble laget basert på pasientens eget serum og bruksløsning. Fortynningsrekka ble laget slik at man fikk fem ulike fortynninger for folat, ASAT og kalium. Et hemolysat ble laget av de vaskede erytrocyttene til hver individuelle pasient ved å sette etylendiamintetraacetat(EDTA)-rørene i en fryser. De fortynnede og ufortynnede prøvene ble analysert på Cobas med tre replikater. For å undersøke Hb i hemolysatet ble det fortynnet med 0.9% NaCl og analysert på Sysmex XN-2000. Resultat: Dette er et kvantitativt studie hvor alle pasientprøver fra de med lave konsentrasjoner til de med høye konsentrasjoner av hver analytt er presentert i tabell og graf form. Konklusjon: Basert på dette forsøket kan det dermed konkluderes med at sykehuset sine grenseverdier for kalium og folat kan endres, mens ASAT kan forbli det samme. Dette er basert på utregninger og anbefalinger i forsøket og sykehusets ønske om å enten utvide eller snevre inn grenseverdiene for hemolyse-indeks.
dc.description.abstractAbstract Introduction: To what extent can the sample be hemolysed while still giving acceptable results in regards to the analyses folate, potassium and ASAT on Ålesunds Cobas modules? The purpose of this paper is to measure the hemolysis-index (HI) for potassium, folate and ASAT on Ålesunds Cobas 8000 modules. This is to discern whether it is possible to change the HI limits that are currently being used by this hospital (as of 28.05.19). Ålesund Sjukehus (ÅSE) wishes to extend the HI limit for folate and ASAT, and wishes to lower the limit for potassium. Method: 5 patient samples for each analyte was selected, based on the concentration of their respective analyte and low amount of hemolysis. A diluted solution was created by mixing the patients hemolysate with their respective serum. This solution was then further diluted to create 5 aliquots for each analyte by serial dilution. All aliquots were then organized and analysed three times each. The hemolysate was created by first washing the contents of the patients Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) tubes in a 0.9 NaCl dilution. They were then subjected to a single freeze-thaw cycle, to achieve hemolysis. To measure the amount of Hb in the hemolysate it was chosen to first dilute them with a 0.9 NaCl solution for then to analyse them on a Sysmex XN-2000 machine. Results: This is a quantitative study where all patient samples varying from high to low concentrations were organized based on their respective analytes. The results are then presented by chart and graph. Conclusion: Based on the results achieved in this study, we can conclude that ÅSEs internal HI limits for potassium and folate can be changed, while the limits for ASAT should remain the same. This is based on our calculations and recommendations in regards to the hospitals wish to either raise or lower the HI limits for these analytes.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUndersøkelse av hemolyse interferens på folat, kalium og ASAT
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel