Show simple item record

dc.contributor.advisorWitsø, Aud Elisabeth
dc.contributor.authorNorum, Aurora
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:43Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610666
dc.description.abstractHensikten med denne bacheloeroppgaven var å belyse hvordan dagsenter og brukermedvirkning kan bidra til mestring for unge voksne med angst. Metoden er gjennomført med systematisk litteratursøk i databasene Oria, PubMed og Gooogle Scgolar. Ved søk ble kvalitetsvurderinger tatt ut i fra Thidemanns (2015) fem punkter for vurdering av artiklenes relevans og faglige kvalitet. Ut i fra resultatene tok jeg for meg teori som omtalte temaene; ”brukermedvirkning og mestringsfølelse”, ”angst, mestringsstrategier og bedringsprosesser”, og ” recovery og vernepleierrollen”. Diskusjons delen tok for seg drøfting omkring problemstillingen med utgangspunkt i teori og seks studier som på tvers av hverandre innehold forskning som omhandlet hovedemnene; Unge voksne med angst: En meningsfull hverdag, mestring gjennom brukermedvirkning med dagsenter som arena, vernepleieren som bistandsyter til brukermedvirkning og mestring. Konklusjonen er at gode relasjoner danner grunnlag for forforståelse som gjenspeiles gjennom hvordan de ansatte og brukere støtter hverandre seg imellom, i trygge omgivelser som ikke stigmatiserer psykiske lidelser og en yter en blanding av profesjonell hjelp og brukermedvirkning som får brukere mulighet til både å motta sosial støtte og delta aktivt; noe som kan bidra til en utvikling av gjensidige relasjoner og mestring i dagliglivet.
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis was to elucidate how young adults with anxiety can feel ”a sense of achievement” by user participation in a community mental health service. The method has been carried out with systematic literature searches in the databases Oria, PubMed and Google Scholar. During searches, quality assessments were taken from the five points that Thidemann (five) uses to assess the relevance and quality of the articles. Based on the results, I found literature containing these main topics; "User participation and sense of achievement", "anxiety, coping strategies, and mental health improvement processes", and "recovery and the professional role". The discussion section took on the main aim of this thesis based on theory the theory mentioned earlier, and six studies that contain research that deals with the main topics; Young adults with anxiety: A meaningful everyday life, Mastery through user involvement with day centers as arena, the nursing practitioner as aid provider for user participation and coping. The conclusion is that good relationships form the basis of pre-understanding which is reflected in how employees and users support each other, in a safe environment that does not stigmatize mental disorders and provides a mix of professional help and user involvement which allows users to both receive social support and participate actively in the service; something that can contribute to the development of mutual relationships and work as a positive coping mechanism in the daily life.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUnge voksne med angst; brukermedvirkning og dagsenter som mestringsarena
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record