Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKermit, Patrick Stefan
dc.contributor.authorFiske, Mattis
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:38Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610655
dc.description.abstractSammendrag Introduksjon/bakgrunn: Hvert år blir over hundre personer foreldre til barn med Downs syndrom i Norge. Hva innebærer egentlig det, hvilke deler av livet påvirkes, og til hvilken grad. Det å bli foreldre til et barn med Downs syndrom kan i noen tilfeller være noe man kan velge bort, så hvilken rolle har fosterdiagnostikken oppi dette. Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å finne forskningsartikler som kan gi svar på hvordan foreldre påvirkes av å få barn med Downs syndrom. Metode: Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie. På jakt etter relevant forskningslitteratur er det gjennom strukturerte søk funnet fem forskningsartikler fra 2006 eller nyere. Resultater: Relevante temaer på hva som er viktig å kartlegge for å finne ut hvordan foreldre påvirkes av barnet sitt, ble lokalisert i forskningsartiklene og tatt opp. På bakgrunn av resultatene i forskningsartiklene er det valgt ut fire hovedtemaer som blir diskutert i studien: 1. Stress 2. Følelser ovenfor barnet 3. Sosiale utfordringer 4. Kjønn og samliv Konklusjon: Studien kan konkludere med at livene til foreldre til barn med Downs syndrom byr på større vanskeligheter enn for foreldre til normalt utviklet barn. De største vanskelighetene kan antydes å være store helseproblemer og lærevansker hos barnet, og samfunnsmessig diskriminering og manglende støtte fra nærmiljøet.
dc.description.abstractAbstract Introduction/background: Every year, over a hundred people become parents of children with Down syndrome in Norway. What do that mean, what parts of life are affected and to what extent. Being a parent of a child with Down's syndrome may in some cases be something you can choose, so what role does prenatal diagnosis play in this. Purpose/aim: The purpose of this Bachelor's thesis is to find research articles that can provide answers to how parents are affected by having children with Down's syndrome. Method: This thesis is a literature study In search of relevant research literature, five research articles from 2006 or later were found through structured searches. Results: Relevant themes on what is important to identify in order to find out how parents are affected by their child, were located in the research articles and recorded. Based on the results of the research articles, four main themes have been selected which are discussed in the study: 1. Stress 2. Feelings about the child 3. Social challenges 4. Gender and cohabitation Conclusion: The study concludes that the lives of parents of children with Down's syndrome present greater difficulties than for parents of normally developed children. The biggest difficulties can be hinted at being major health problems and learning disabilities in the child, and social discrimination and lack of support from the local community.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva sier internasjonal forskning om hvordan foreldre påvirkes av å ha barn med Downs syndrom
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel