Show simple item record

dc.contributor.advisorAlsaker, Sissel
dc.contributor.authorThistel, Christine Gården
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:28Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610637
dc.description.abstractSAMMENDRAG HENSIKT: Studiens hensikt er å bidra til å utforske et godt kjent, men mindre systematisk belyst fenomen i psykiske helsearbeid. Fenomenet er «kroppen husker». Og formålet med studien er å få kunnskap om hvordan erfarne fysioterapeuter forstår fenomenet «kroppen husker» i behandling av psykiske lidelser. METODE: Dette er en kvalitativ studie og oppgavens empiri er forankret i fire intervju. RESULTATER: Analysen førte til fire tema, med henholdsvis tre, fire, fire og to subtema. Disse er følgende: ‘ Tema 1: Refleksjoner over forholdet mellom psykiske lidelser og kroppslige plager. Subtema: Livets belastninger- «mellommenneskelige relasjoner». Kropp er identitet- «jeg er, jeg finnes»! Bare en diagnose- «en måte å reagere på». Tema 2: Hvordan fysioterapeutene oppfatter fenomenet kroppen husker i behandling, gjennom en terapeutisk tilnærming. Subtema: Berøring- «vi husker gjennom sanseinntrykk». Bevegelse- «hvordan livet kommer til uttrykk gjennom bevegelse og skaper liv». Kommunikasjon – «løfte fram pasienten og forståelse av det kroppslige perspektiv». Relasjon- «røntgenøyne og grensesetting». Tema 3: Hvilke utfordringer opplever fysioterapeutene når kroppen husker i behandling. Subtema: Medikamentbruk- «og persepsjonsevne». Vonde kroppsopplevelser- «sorg, skam og sinne». Tverrfaglighet- «kunnskap». Biomedisinsk og biopsykososialt perspektiv. Tema 4: Hva er fysioterapeutens målsetting når en «nærmer» seg pasienten i behandling. Subtema: Psykoedukativ tilnærming. Å være i kroppen som utgangspunkt for «her og nå». OPPSUMMERING AV STUDIEN: Når fenomenet «kroppen husker» oppstår i fysikalsk behandling, beskrives dette som et hverdagslig fenomen. Dette hverdagslige fenomenet ble blant annet vinklet gjennom uttrykket «livsbelastninger» som for eksempel hvordan traumatiske hendelser kunne resultere i kroppslige plager, og var en måte å beskrive fenomenet «kroppen husker» på i behandling. Det var et fenomen som kom til uttrykk gjennom håndlag som berøring og bevegelse, kommunikasjon og relasjon. Kommunikasjonen ble også brukt gjennom en psykoedukativ tilnærming for å få pasienten til å se en sammenheng mellom kroppslige plager og psykiske lidelser, og på den måten ble lidelsen mer forståelig for pasienten. Disse livsbelastningene kunne også gjøre noe med identiteten til pasienten, hvorav det viser seg at mange pasienter med psykiske lidelser har en identitetsproblematikk. Men gjennom å jobbe med kroppen via berøring og bevegelse, kommunikasjon og en trygg relasjon syntes en uintegrert del av identiteten å integreres. Et annet subtema som kom fram var diagnosebegrepet og hvor biologisk forankret det fortsatt er med diagnoselistens mange symptomer. Og på den andre siden beskriver diagnosen utfordringene med at den ikke tar høyde for det komplekse livet bakenfor de fysiske symptomer, som kan være med på å forstå fenomenet «kroppen husker» i et større perspektiv. Videre ble medikamentbruk belyst, et tiltak som blir brukt mye i behandling av psykiske lidelser og som ble sett på som en utfordring i forhold til redusert persepsjonsevne og dets innvirkning det har på forståelsen av fenomenet «kroppen husker». Andre subtema som dukket opp var vonde kroppsopplevelser og å være i kroppen som utgangspunkt for «her og nå». Vonde kroppsopplevelser kan være er en stor del av mange pasienter med psykiske lidelser og er ofte utfordrende å forholde seg til i fysikalsk behandling når fokuset er på kropp. Det er også ofte vanskelig for pasienten å forholde seg til det som skjer «her og nå» i behandling, når mange med psykiske lidelser har andre utfordringer i forhold til tanker og følelser. Men å få en klarhet i hva som tilhører fortid av minner, og hva pasienten kjenner i kroppen sin her og nå, og at det som skjer her og nå ikke er farlig, er ofte oppklarende for pasienten. Hvorav begreper som tilstedeværelse, innlevelse og deltakelse er betydningsfulle for å kunne være til stede her og nå, og for at fenomenet «kroppen husker» skal komme til uttrykk. Videre viser studien utfordringer på samfunn-/individnivå, i forhold til det biomedisinske og biopsykososiale perspektivet som store deler av vårt helsevesen er organisert i. Da vi har enheter som skiller mellom soma og psyke, og som kan ha en innvirkning på forståelsen av fenomenet «kroppen husker» i tverrfaglighet. Studien har terapeutiske konsekvenser som er verdt å se betydningen av for å forstå fenomenet på individ-/ og samfunnsnivå. Og som vil være av viktighet for ikke bare fysioterapeuten å ha kunnskap om, men for alle som jobber med mennesker med psykiske lidelser i psykisk helsearbeid, inkludert pårørende. Skal jeg trekke fram et ønske om videre forskning i forhold til aktuelle tema, må det være: Medikamentbruk, diagnose, identitet og kropp, det biomedisinske og biopsykososiale perspektivet tilknyttet tverrfaglighet. Nøkkelord: Fysioterapi, psykisk helsearbeid, kroppen husker, hukommelse, kroppsopplevelse, traume.
dc.description.abstractSUMMARY PURPOSE: The purpose of this study is to contribute to explore a well known, but not systematically analyzed phenomenon called «The body remembers». This in order to get knowledge how four experienced physiotherapists understands this phenomenon «The body remembers» in treatment of mental disorders. METHOD: This is a qualitativ study and the empirical material is based on four research interviews. RESULTS: The analysis led to four main themes, with respecively three, four, four and two subthemes. These are: Theme 1. Reflections between the relatinship of mental disorders and bodily ailments. Subthemes: The life stresses- «interpersonal relationships». The body is identity- «I am and I exist». Just a diagnose- «a way of reacting». Theme 2. How do the physiotherapists perceive the phenomenon «The Body remembers» in treatment, through a therapeutic approach. Subthemes: Touch- «we remember through sensations. Movement- «how life appears through movement and creates life». Communication- «promoting the patient and understanding the bodily perspective. Relationship- «x-rayeyes and setting limits». Theme 3. What kind of challenges do the physiotherapists experience when the «The body remembers» in treatment. Subthemes: Drug use- «and the possibility to perceive». Painful body experiences- «Sorrow, shame and anger». Interdisciplinarity- «knowledge». Biomedical and biopsychosocial perspective. Theme 4. What are the physiotherapists intensions when they are approaching the patient. Subthemes: Psyco-educational approach. To be in the body- «here and now». SUMMARY OF THE STUDY: When the phenomenon «The body remembers» appears in physical treatment, it is described as a everyday phenomenon. This everyday phenomenon was for example angled through what they called «life stressers», like for instance how traumatic life events may result in physical reactions and ailments/pains and disorders. And in short, was a way of understanding the phenomenon «The body remembers». This phenomenon appears through touch and movement, communication and relations. Communication was also used in a psycho-educational approach to teach the patient to see the connection between the bodily pain/disorders and the mental disorder. In that way the disorder became more responsive for the patient. These life stressers could also affect the persons identity, and it shows that many people with mental disorders have identityissuses. But through touch, movement, communication in a safe relationschip, it seemed like the «lost identity» could be recovered. Another subtheme that also appeared in the study was the diagnose and how this still today is more or less biomedical rooted with a long list of physical symptoms. On the other hand the diagnose described the challenges not considering the complex life circumstances behind the patients symtoms. This could also be a way of understanding the phenomenon «The body remembers» in a bigger perspective. Furthermore the study revealed another subtheme called drug use, a very often used treatment in mental disorders and it shows the challenges such as reduced perceptions and how it effects the understanding of the phenomenon «The body remembers». Another subtheme that came along was painful body experiences and to be in the body - «here and now». Painful body experiences can be a large part of the the mental disorder and its often difficult for the patient to be in a physical treatment where the focus is on the body. It is also often difficult to be in the moment that is called «here and now» as many patients with mental disorder struggle with confusing thougts and emotions. But having explained what belongs to the past according to memories and what the patients feel in their bodies here and now and that its not dangerous- but its a way of reacting to something that happend in the past- is very clarifying. However concepts like presence, empathy, and participation are all important in order to be in the moment like «here and now», so the phenomenon «The body remembers» can appear. Further the study shows challenges on a community-/ and individual level relative to the biomedical perspective in which a large part of our health care system is, meaning units that are divided in mental disorders and physical disorders and can affect the understanding of the phenomenon «The body remembers» in interdiscplinarity. The study has shown some implications which are important when trying to understand the phenomenon on a individual-/community level. It will be of importance for not only the physiotherapist to have knowledge about, but for everyone working in mental healthwork, including the dependents. For future reasearch I would like to explore the subthemes drug use, diagnose, body and identity, biomedical and biophychosocial perspectives in relation to interdiscplinarity. Key words: Physiotherapy, mental health work, «the body remembers», memory, trauma, bodily experiences.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Kroppen husker"- En kvalitativ studie i Psykisk helsearbeid
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record