Show simple item record

dc.contributor.advisorElstad, Toril Anne
dc.contributor.authorRefseth, Ann Kristine
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:27Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610636
dc.description.abstractSelv om arbeid kan oppleves som meningsfullt for individet og er nyttig for samfunnet, er det et økende antall mennesker som blir tidlig uføretrygdet. En betydelig andel av denne gruppen er mennesker med psykisk uhelse. Bakgrunnen for denne masterstudien er derfor et ønske om å få en økt forståelse av hva som kan fremme og/eller hemme arbeidsdeltakelse for mennesker som har en psykisk helseutfordring. Jeg valgte å undersøke og belyse temaet fra arbeidsgiveres perspektiv. Studiens problemstilling er derfor: Hvordan opplever arbeidsgivere å ha arbeidstakere med psykiske helseutfordringer på sin arbeidsplass? Studien er basert på fem individuelle kvalitative intervju. Det ble benyttet en semistrukturert intervjuguide og data ble analysert ved hjelp av en temasentrert tilnærming. Funnene i studien viser at arbeidstakernes åpenhet om sine psykiske helseutfordringer er av betydning for informantenes opplevelse av å ha ansatte med psykiske helseproblemer. Videre opplever informantene det som utfordrende å ha arbeidstakere som kan komme til å ha høyt sykefravær. For å lykkes med å hjelpe mennesker med psykiske helseutfordringer til å komme i arbeid og beholde en jobb, må det være rom for dette i de økonomiske rammene. Konklusjonen er at arbeidsgiverne som er denne studiens informanter opplever at de mangler nok adekvat informasjon om sine ansatte med psykiske helseutfordringer. Dersom ansatte velger å være åpne om sine helseutfordringer, setter det arbeidsgiverne i en positiv posisjon for å kunne hjelpe dem til arbeidsdeltakelse. De opplever det som utfordrende å tilrettelegge for denne gruppens arbeidsdeltakelse når det ikke er økonomiske rammer til dette. Nøkkelord: Psykisk helse, arbeidsdeltakelse, arbeidsgivers perspektiv, helsefremmende og arbeidsrettet tiltak.
dc.description.abstractDespite the fact that having a job can be meaningful for individuals and a high level of employment is considered as important for society, the number of younger people who are unemployed and on disability benefits are rising. A large proportion of this group are persons who live with mental health problems. The background for this masters’ study is therefore an interest in what it is that may promote and/or reduce work participation for people who experience mental health challenges. I chose to study and shed some light on this theme from the perspective of employers. The study’s main research question was therefore: How do employers experience having persons with mental health challenges employed at their workplace? The study is based on five individual qualitative interviews. A semi-structured interview guide was used and the data were analyzed by means of a thematic approach.          Findings from the study show that employees’ openness about their mental health challenges is important for the employers’ experiences of having people with mental health problems employed at their workplace. Further, the employers experience it as challenging to have persons employed who may often need to be off sick. In order to succeed in helping people with mental health problems to obtain and sustain work, there must be economic resources enough to enable this. Conclusions based on this study’s informants are that they lack adequate information about their employees with mental health challenges. If their employees chose to be open about their mental health issues, this enables the employers to assist them more positively towards work-participation. As employers they find it challenging to support this group’s work-participation due to lack of economic resources.   Keywords: Mental health, work-participation, employers’ perspectives, health promotion and work-related measures.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleArbeidsdeltakelse for mennesker med en psykisk helseutfordring - Sett fra arbeidsgivers perspektiv
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record