Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWitsø, Aud Elisabeth.
dc.contributor.authorFjellvær, Kristine Løkås.
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:20Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610622
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Målet er å få økt forståelse for at det er ulike faktorer som kan bistå vernepleierne, i å fremme positiv seksualitet, hos personer med en psykisk utviklingshemming. Hensikt: Hensikten med denne studien er å belyse at psykisk utviklingshemming og seksualitet er helt normalt. Samtidig som å få frem hvor viktige roller vernepleierne har for å få fremmet dette temaet. Problemstilling: Ulike faktorer som kan bistå vernepleiere i å fremme positiv seksualitet, hos personer med en psykisk utviklingshemming. Metode: Litteraturstudie. Resultater: Både den kvantitative og de kvalitative forskningsartiklene mine viser til mye av de samme faktorene for å fremme positiv seksualitet hos personer med en utviklingshemming. Dette viser de også til i den teoretiske fagartikkelen jeg har valgt å ha med i min studie. Det kommer også frem at tjenesteyterne er viktige ressurser, for å kunne bistå på dette området. Det vil altså si vernepleiere i forhold til min oppgave. Det kommer frem at kunnskap, veiledning, opplæring og støtte er helt avgjørende for å kunne være med på å fremme temaet. Samtidig som det er viktig at vernepleierne også trenger kunnskap innenfor området. Konklusjon: Både den forskningen jeg har funnet og litteraturen er samstemte i forhold til den problemstillinga jeg ønsker å belyse. De kommer med mye av de samme faktorene som skal være med å bistå vernepleiere i å fremme positiv seksualitet, hos personer med en utviklingshemming. Det viser til at både forskning og annen litteratur mener kunnskap er en av de mest framtredende ressursene vi har, for å kunne øke bevisstheten om at psykisk utviklingshemming og seksualitet er helt normalt.
dc.description.abstractAbstract Background: The goal is to gain an increased understanding that there are various factors that can assist social workers, in promoting positive sexuality, to people with a intellectual disability. Purpose: The purpose of this study is to elucidate that people with an intellectual disability and sexuality are completely normal. At the same time as getting to know how important roles the social workers have, in order to promote this topic. Topic question: Various factors that can assist social workers professionals in promoting positive sexuality to people with a intellectual disability. Methods: Literature study. Results: Both my quantitative and qualitative research articles refer to much of the same factors for promoting positive sexuality to people with a intellectual disability. They also show the same results in the theoretical article in my study. It also emerges that the social workers are important resources in order to assist in this area. It emerges that knowledge, guidance, training and support are absolutely crucial in order to ble able to help promote the topic. At the same time, it is important that social workers also need knowledge within the area. Conclusion: Both the research i have found and the literature are consistent with the problem i want to elucidate. They come up with much of the same factors that will help assist social workers in promoting positive sexuality to people with a intellectual disability. It indicates that both research and other literature believe that knowledge is one of the most prominent resources we have, in order to increase awareness that intellectual disability and sexuality are completely normal.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSeksualitet & Psykisk Utviklingshemming Ulike faktorer som kan bistå vernepleiere i å fremme positiv seksualitet, hos personer med en psykisk utviklingshemming.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel