Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJacobsen, Karl H.
dc.contributor.advisorFlaten, Magne Arve
dc.contributor.advisorSvendsen, Birgit
dc.contributor.authorFiskum, Charlotte
dc.date.accessioned2019-07-05T11:29:34Z
dc.date.available2019-07-05T11:29:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-326-3831-4
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2603635
dc.description.abstractSammendrag: Kan analyser av hjerterytme si noe om psykiske utfordringer hos barn og unge? Bruk av nye forståelsesmodeller for psykiske vansker kan gi økt innsikt og nye verktøy for behandling. I den nevroviscerale integreringsmodellen forståes internaliserende psykiske lidelser (angst og depresjon) som vanskeligheter med adaptiv selvregulering. Forskning på hjerteratevariabilitet, et mål på variabiliteten i tiden mellom hvert hjerteslag, har vist at det er sammenheng mellom mindre hjerteratevariabilitet og høyere internaliserende psykopatologi. Lavere hjerteratevariabilitet kan knyttes til dysregulering i det autonome nervesystem, en del av nervesystemet som er involvert i funksjoner som hjerterate, pust, hvile og stress-reaksjoner. I samsvar med den nevroviscerale integreringsmodellen har studier vist at barn og unge med internaliserende vansker viser tegn på autonom dysregulering som synlig gjennom redusert eller atypisk hjerteratevariabilitet sammenlignet med kontrollgrupper. Forskningen viser også noen inkonsistente resultat. Fra et metodisk perspektiv kan hjerteratekompleksitet, et mål på komplekse mønstre i avstanden mellom hjerteslag, gi økt sensitivitet. I voksne har nedsatt hjerteratekompleksitet blitt knyttet til internaliserende vansker, men dette er per i dag relativt uutforsket i barn. Dette arbeidet utforsker selvregulering, psykopatologi, hjerteratevariabilitet og hjerteratekompleksitet i 32 barn mellom 9-13 år med internaliserende vansker og 25 friske kontroller. Hjerteratevariabilitet og hjerteratekompleksitet ble målt i hvile og under en trist film. Arbeidet undersøker i tillegg kliniske implikasjoner av en forståelse av internaliserende psykopatologi som vansker med grunnleggende selvregulering. De internaliserende barna fremsto med dårligere selvregulering og mer dysregulert affekt sammenlignet med kontrollgruppen. Lavere hjerteratevariabilitet var i tillegg assosiert med mer negativ affekt. De to gruppene viste også ulik hjerteratevariabilitets-respons under trist film, en indikasjon på forskjeller i selvregulering. Lavere hjerteratekompleksitet var assosiert med mer dysregulert emosjon, mer negativ affekt og større psykiske vansker. En større økning i hjerteratekompleksitet under den triste filmen var forbundet med bedre emosjonsregulering og mindre psykiske vansker. Grunnet begrensninger knyttet til for eksempel utvalgsstørrelse må resultatene vurderes som foreløpige. Med dette tatt i betraktning støtter arbeidet -sammen med andre studier- en forståelse av internaliserende psykopatologi som vansker med grunnleggende selvregulering. Dette understreker viktigheten av selvregulering som fokusområde i behandling. Relevante terapeutiske tilnærminger inkluderer intersubjektiv terapi samt hjerteratevariabilitets-biofeedback.nb_NO
dc.description.abstractSummary: Can an investigation of heart rate inform us about psychological difficulties in children and adolescents? New models of psychopathology can provide increased insight and new tools for treatment. In the neurovisceral integration model, internalizing mental disorders (anxiety and depression) are understood as difficulties with adaptive self-regulation. Research on heart rate variability, the variability of the interval between heartbeats, has shown a connection between lower heart rate variability and higher internalizing psychopathology. Lower heart rate variability is linked to dysregulation in the autonomic nervous system, a part of the nervous system involved in functions such as heart rate, respiration, rest and stress reactions. In accordance with the neurovisceral model, studies have shown that children and adolescents with internalizing difficulties show signs of autonomic dysregulation as evidenced by reduced or atypical heart rate variability. The research also shows some inconsistent results. From a methodological perspective, heart rate complexity, a measure of complex patterns in the distance between heartbeats, can increase sensitivity. Lower heart rate complexity has been linked to internalizing difficulties in adults, but is far less explored in children. This work explores self-regulation, psychopathology and heart rate variability and complexity in 32 children aged 9-13 with internalizing difficulties and 25 healthy controls. Heart rate variability and complexity were measured at rest and during a sad film. The internalizing children showed poorer self-regulation and more dysregulated affect than the controls. Lower heart rate variability was associated with more negative affect. The two groups also showed different heart rate variability responses to the sad movie, an indication of differences in self-regulation. Lower heart rate complexity was associated with more dysregulated emotion, more negative affect and greater psychological difficulties. A greater increase in heart rate complexity during the sad movie was associated with better emotional regulation and less psychological difficulties. Due to limitations related to, for example, sample size, the results must be considered preliminary. Taking this into account, the work - along with other studies - supports an understanding of internalizing psychopathology as difficulties with self-regulation. Relevant therapeutic approaches to problems of self-regulation include intersubjective therapy as well as heart rate variability-biofeedback.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2019:116
dc.titleInconstant Hearts: Internalizing psychopathology through the lens of neurovisceral integration and complexitynb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO
dc.description.localcodedigital fulltext not avialablenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel